SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Film w kontekście społeczno-kulturowym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Film w kontekście społeczno-kulturowym
Kod przedmiotu 08.9-WH-FGD-FILM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Monika Hernik-Młodzianowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest analiza wybranych filmów, które można połączyć wspólnym mianownikiem, np. dotyczą jednego okresu z historii krajów niemieckojęzycznych lub też wybranego zjawiska kulturowo-społecznego, czy też są adresowane do wybranej grupy odbiorców. 

Wymagania wstępne

Znajomość języka na poziomie C1. 

Zakres tematyczny

Medioznawstwo, analiza filmu, filmoznawstwo;

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem, praca z filmem;

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, zaliczenie cząstkowych prac kontrolnych, kolokwium zaliczeniowe zawierające zadania teoretyczne i praktyczne lub projekt.

Literatura podstawowa

1. Film verstehen : Kunst, Technik, Sprache, Geschichte und Theorie des Films und der neuen Medien ; mit einer Einführung in Multimedia / James Monaco ; deutsche Fassung hrsg. von Hans-Michael Bock ; mit Grafiken von David Lindroth ; übers. von Brigitte Westermeier, Robert Wohlleben und Hans-Michael Bock ; red. Mitarb.: Olaf Brill. - 1. deutsche Ausg., überarb. und erw. Neuausg. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2009.

2. Grundbuch : Einführung in Begriffe und Methoden der Filmanalyse / von Wolfgang Gast. - Frankfurt am Main : Moritz Diesterweg, cop. 1993.

3. Literatur im Mediendialog : Semiotik, Rhetorik, Narrativik : Roman, Film, Hörspiel, Lyrik und Werbung / Hans Vilmar Geppert.

4. Topographien : Raumkonzepte in Literatur und Film der Postmoderne / Ulrich Meurer. - München : Wilhelm Fink, cop. 2007.

Literatura uzupełniająca

Dobrana przez prowadzącego w zależności od kontekstu społeczno-kulturowego, który łączy wybrane filmy. 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Monika Hernik-Młodzianowska (ostatnia modyfikacja: 01-05-2017 10:59)