SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Żywienie osób starszych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Żywienie osób starszych
Kod przedmiotu 16.1-WL-WF-ŻOST
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne / nauczycielska
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ
  • dr Barbara Morawin
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy na temat czynników warunkujących zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nieprawidłowej jakości żywności i nieprawidłowego żywienia w wieku powyżej 65 lat. Przedstawienie roli żywienia w systemie ochrony zdrowia społecznego oraz zasad nowoczesnego leczenia żywieniowego. Omówienie znaczenia badań laboratoryjnych w diagnostyce, monitorowaniu leczenia żywieniowego i postępowania dietetycznego w starzeniu się. Przygotowanie studenta kierunku wychowanie fizyczne do roli promotora zasad prozdrowotnego stylu życia.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu biochemii i fizjologii oraz rozwoju człowieka.

Zakres tematyczny

Żywność i żywienie a zdrowie. Mierniki zdrowotne stosowane w epidemiologii żywieniowej. Przyczyny zaburzeń zdrowia o podłożu żywieniowym. Rola żywienia w profilaktyce przewlekłych chorób niezakaźnych. Genetyka i genomika w ocenie ryzyka chorób dietozależnych i ich prewencji. Wskazówki do prawidłowego żywienia osób dorosłych w różnych okresach życia zależnie od aktywności fizycznej. Suplementacja diety, jako droga do poprawy stanu odżywienia i stanu zdrowia osób powyżej 65 roku życia. Problem nadużywania suplementów diety. Energia i składniki odżywcze (energetyczne, budulcowe, regulujące, wartość odżywcza). Obliczanie kaloryczności i zawartości składników pokarmowych w produktach i posiłkach. Ocena stanu odżywienia (wywiad, badania antropometryczne i biochemiczne). Zapotrzebowanie energetyczne organizmu (normy zapotrzebowania energetycznego dla osób powyżej 65 roku życia, obliczanie dobowego zapotrzebowania energetycznego dla osób aktywnych i nieaktywnych fizycznie. Strategie żywieniowe w profilaktyce zaburzeń metabolicznych u osób starszych.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, metoda podająca, informacyjna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz elementy prezentacji problemowej i dyskusji

Laboratorium: eksperymentalne poprzedzone prelekcją, praca w grupach, analiza i dyskusja na temat uzyskanych wyników doświadczeń, praca projektowa, wywiad żywieniowy itp.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie przeprowadzone w formie testu z progami punktowymi (80 pytań zamkniętych i 5 pytań otwartych). Uzyskanie 50 pkt (50%) na 100 pkt. możliwych do zdobycia jest warunkiem zdania egzaminu. Do zaliczenia wykładów Student jest dopuszczany na podstawie zaliczenia laboratorium.

Laboratorium: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu przedmiotu. Ocenie podlega: kolokwium sprawdzające wiedzę, praca projektowa, wywiad żywieniowy, przedstawienie wyników doświadczeń w formie sprawozdania. W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 -
Łącznie 75 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

1.     Grzymisławski M, Gawęcki J. (red). Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2012.

2.     Włodarek D, Kozłowska L, Głąbska D. Dietoterapia. Wyd. PZWL Warszawa 2014.

3.     Wykłady z przedmiotu udostępniane studentom na platformie e-learningowej WLNZ.

 

Literatura uzupełniająca

  1. Ożga E, Małgorzewicz S. Ocena stanu odżywienia osób starszych. Geriatria 2013; 7: 98-103 http://akademiamedycyny.pl/geriatria/archiwum/201302_geriatria_ocenaStanu.pdf
  2. Gronowska-Senger A. (red.) Przewodnik metodyczny badań sposobu żywienia. Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk. http://www.knozc.pan.pl/images/Przewodnik_metodyczny_calosc.pdf
  3. Czasopisma z zakresu nauki o żywności i żywieniu dostępne przez Bibliotekę Uniwersytecką: Food & Nutrition Research, Clinical Nutrition, Better Nutrition for Todey’s Living i in.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 04-05-2017 14:46)