SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Organizacja i zarządzanie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie
Kod przedmiotu 04.9-WP-OiZO-OiZ
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Organizacja i zarządzanie oświatą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Egzamin
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu organizacji i zarządzania oraz zasadami organizowania pracy placówkami oświatowej. Realizowany program daje możliwość wyrobienia umiejętności identyfikacji i analizy czynników istniejących wewnątrz organizacji i jej otoczeniu wpływających na organizowanie i kierowanie placówką edukacyjną. Doboru odpowiednich koncepcji i metod do usprawnienia procesów zarządzania organizacją.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Istota organizowania i zarządzania.

Funkcje zarządzania.

Modele i poziomy zarządzania.

Kierowanie i kierownicy (role i umiejętności kierownicze).

Cele i oczekiwania interesariuszy.

Struktura organizacyjna i formalizacja organizacji.

Proces podejmowania decyzji.

Koncepcje i metody zarządzania organizacją.

Istota strategii i zarządzania strategicznego (rodzaje strategii, wizja, misja i cele strategiczne organizacji).

Marketing w kształtowaniu konkurencyjności placówek edukacyjnych.

Współczesne tendencje w organizacji i kierowaniu placówkami edukacyjnymi.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda podająca, prezentacja danych i informacji, prezentacja multimedialna, analiza studium przypadku, projektowanie rozwiązań, praca w zespołach zadaniowych, metoda projektów, prezentacja, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest obecność, aktywny udział w zajęciach, oceny za ćwiczenia i projekt.

Warunkiem uzyskania oceny z wykładów jest przystąpienie do egzaminu pisemnego obejmującego wskazane przez prowadzącego zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzania.

Literatura podstawowa

 1. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
 2. Pieluchowski J., Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole, Wyd. empi2, Poznań 2007.
 3. Stoner J., Freeman E., Gilbert D., Kierowanie, PWN, Warszawa 2006.
 4. Zarządzanie oświatą, red. M. Herbst, Wydawnictwo ICM, Warszawa 2012.
 5. Zarządzanie oświatą: elementy organizacji, rozwoju i modernizacji systemu, red. E. Trafiałek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2012.
 6. Ziemniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Fazlagić J., Zarządzanie wiedzą w polskiej oświacie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2009.
 2. Kotler P. Marketing. Analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola, Wyd. Gebethner&Ska, Warszawa 1994.
 3. Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 4. Obłój K., Strategia organizacji, w poszukiwaniu stałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
 5. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE Warszawa 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-07-2017 12:12)