SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologiczne aspekty zarządzania placówką oświatową - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologiczne aspekty zarządzania placówką oświatową
Kod przedmiotu 05.8-WP-OiZO-PAZPO
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Organizacja i zarządzanie oświatą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tatiana Ronginska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z wiedzą z zakresu współczesnej psychologii kierowania oraz skłonienie ich do wykorzystania zgromadzonej wiedzy w praktyce na przykładzie zarządzania placówkami oświatowymi uwzględniając strukturę osobowości oraz właściwości kierownicze.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykład: Współczesne psychologiczne teorie kierowania. Struktura i składniki procesu kierowania. Umiejętności, kompetencje, cechy kierownicze decydujące o efektywności procesów integracji i funkcjonowania organizacji oświatowych. Kierowanie a przywództwo – ewolucja, wymiary i poziomy przywództwa. Cechy współczesnego skutecznego przywódcy oświaty. Grupa, jako istotny składnik organizacji, zjawiska grupowe, konflikty w grupie. Indywidualne i grupowe procesy podejmowania decyzji kierowniczych.

Ćwiczenia: Osobowość, temperament, inteligencja człowieka – wyznaczniki skutecznego kierowania. Motywacja i motywowanie pracowników w organizacji. Tworzenie efektywnych zespołów, różnorodność kultur organizacyjnych. Sposoby rozwiązywania konfliktów w organizacji.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwersatoryjny, wykład konwencjonalny (w zależności od prezentowanego tematu)

Ćwiczenia: praca indywidualna, praca z książką, metoda przypadków, dyskusja, warsztat.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Uzyskanie oceny na podstawie pracy pisemnej na wybrane przez prowadzącego tematy.

Ćwiczenia: Zaliczenie z oceną na podstawie aktywności podczas zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa, 2008.
  2. Terelak J., Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa, 2005;
  3. Schultz, D.P., Schultz, S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. PWN, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

  1. Stoner, J.A.F., Freemen, R.E., Gilbert, D.R., Kierowanie. PWE, Warszawa, 2001.
  2. Penc J., Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-07-2017 12:07)