SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością pracy placówki oświatowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością pracy placówki oświatowej
Kod przedmiotu 05.9-WP-OiZO-NPiZJ
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Organizacja i zarządzanie oświatą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie  wiedzy  na temat planowania i organizowania procesu nadzoru pedagogicznego w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zdobycie umiejętności wykorzystania wyników nadzoru do podniesienia jakości pracy placówki.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu pedagogiki, znajomość podstawowych przepisów prawa oświatowego.

Zakres tematyczny

 1. Nadzór pedagogiczny – rozumienie pojęcia i główne kierunki zmian.
 2. Organy nadzoru pedagogicznego.
 3. Miejsce i znaczenie nadzoru pedagogicznego w tworzeniu i zabezpieczaniu jakości procesów edukacyjnych na poziomie makro i mikro.
 4. Stare i nowe modele zarządzania w oświacie i ich skutki dla jakości pracy szkoły.
 5. Poziomy tworzenia pedagogicznej jakości.
 6. Integralny model zabezpieczenia pedagogicznej jakości.

Metody kształcenia

Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowa, burza mózgów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą uzyskania oceny z ćwiczeń jest aktywny udział w dyskusjach na zajęciach oraz opracowanie indywidualnie lub w grupie modelu zabezpieczenia pedagogicznej jakości z wykorzystaniem wyników nadzoru pedagogicznego. Podstawą uzyskania zaliczenia z wykładu jest pozytywna ocena z pisemnego kolokwium.

Literatura podstawowa

 1. Bostingl J.J., Szkoły jakości. Wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji, Warszawa 1995.
 2. Dzierzgowska I., Nadzór pedagogiczny. Poradnik dla dyrektorów w dziesięciu lekcjach, Warszawa 2004.
 3. Elsner D., Kierowanie zmianą w szkole. Nowy sposób myślenia i działania, Wyd. CODN, Warszawa 2005.
 4. Fullan M., Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą, PWN, Warszawa 2006.
 5. Jakość życia i jakość szkoły, red. I. Nowosad, I. Mortag, J. Ondrakova, Zielona Góra 2010.
 6. Madalińska-Michalak J., Przywództwo edukacyjne: rola dyrektora w kreowaniu kultury organizacyjnej szkoły, [w:] Przywództwo i zmiana w edukacji. Ewaluacja jako mechanizm doskonalenia, red. G. Mazurkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 7. Nowosad I., Perspektywy rozwoju szkoły, Warszawa 2003.
 8. Pieluchowski J., Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole, Wyd. empi2, Poznań 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1995.
 2. Komorowski T., Prawo oświatowe w praktyce, Poznań 1996.
 3. Korporowicz L., Ewaluacja w edukacji, Warszawa 1997.
 4. Kupisiewicz C., Paradygmaty i wizje reform oświatowych, Warszawa 1999.
 5. Kupisiewicz C., Szkolnictwo w procesie przebudowy, Warszawa 1995,
 6. Olejniczak T., Pielachowski J., Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad szkołami i placówkami oświatowymi, Wyd. empi2, Poznań 2005.
 7. Poradnik wizytatora. Zeszyt 1 jakość w edukacji, red. M. Owczarz, Wyd. CODN, Warszawa 2006.
 8. Przyborowska B., Struktury innowacyjne w edukacji. Teoria – Praktyka – Rozwój, Wyd. Uniwersytetu Mikołaj Kopernika, Toruń 2003.
 9. Przywództwo w szkole, red. J.M. Michalak, Impuls, Kraków 2007.
 10. Rozwój organizacyjny szkoły, red. Z. Radwan, Radom 1997.
 11. Szkice z teorii i praktyki zmiany oświatowej, red. E. Potulicka, Poznań 2001.
 12. Śliwerski B., Jak zmienić szkołę. Studia z zakresu polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Kraków 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-07-2017 12:11)