SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kierowanie i administrowanie placówką oświatową - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
Kod przedmiotu 10.6-WP-OiZO-KiAPO
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Organizacja i zarządzanie oświatą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Ireneusz Nijaki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Egzamin
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw oraz zasad organizowania i zarządzania placówkami oświatowo – wychowawczymi. Nabycie umiejętności  planowania, kierowania i administrowania.

Wymagania wstępne

Znajomość  i umiejętność korzystania z podstawowych aktów prawnych dotyczących oświaty oraz innych (Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy).

Zakres tematyczny

1. Zagadnienia do wykładu

Podstawowe akty prawne obowiązujące w oświacie. Rozporządzenia MEN do ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela. Rejestr szkolnych dokumentów. Szkolne procedury dotyczące uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracyjnych, dyrektora placówki, rady pedagogicznej, spraw organizacyjnych ,egzaminacyjnych oraz procedury nadzoru. Uprawnienia organów szkoły: rady pedagogicznej, rady rodziców, rady szkoły i samorządu uczniowskiego.

2. Zagadnienia do ćwiczeń

Zadania dyrektora szkoły: Zadania ogólne wynikające z Karty Nauczyciela, Ustawy o  systemie oświaty, Kodeksu Pracy. Dyrektor jako przewodniczący Rady pedagogicznej. Zadania dyrektora związane z organizacją szkoły, Dyrektor a sprawy uczniów, Obowiązki dyrektora związane z egzaminami, Zadania dyrektora związane z realizacją obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży,

Zadania dyrektora związane z prowadzeniem polityki kadrowej/ kierowaniem zespołami nauczycieli  zatrudnianiem, zwalnianiem, doskonaleniem zawodowym i motywowaniem nauczycieli, Zadania dyrektora związane z oceną nauczycieli oraz ich awansem zawodowym, Zadania dyrektora związane z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego, Zadania dyrektora dotyczące warunków pracy i BHP w szkole.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, praca w grupach, dyskusja, metody problemowe, zajęcia warsztatowe

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny

Ćwiczenia: przygotowanie projektu organizacyjnego placówki szkolnej

Literatura podstawowa

 1. Bukała W., BHP w szkole, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008.
 2. Jas M., Jarosińska M., Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, MEN, Warszawa 2010.
 3. Pery A., Status dyrektora szkoły, poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.
 4. Schaefer K., Nauczyciel w szkole, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
 5. Stróżyński K., Praktyka ewaluacji w szkole, Poradnik dyrektora, ABC Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 6. Stróżyński K., Prowadzenie ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego, ABC Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.
 8. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Literatura uzupełniająca

 1. Awans Zawodowy Nauczycieli – akty prawne.
 2. Kodeks pracy z komentarzem.
 3. Rozporządzenia MEN  do ustawy o systemie oświaty.
 4. Rozporządzenia MEN do Karty Nauczyciela.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-07-2017 12:07)