SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Współpraca w zespole - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Współpraca w zespole
Kod przedmiotu 05.9-WP-OiZO-WwZ
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Organizacja i zarządzanie oświatą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu podstawowych mechanizmów komunikowania się i współpracy w różnych środowiskach funkcjonowania człowieka. Doskonalenie umiejętności komunikowania się w procesach edukacyjnych, pracy z grupą, autoprezentacji.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Poznawanie siebie jako podstawa relacji z drugim człowiekiem
 2. Grupa jako miejsce kontaktów interpersonalnych i jako płaszczyzna współpracy
 3. Współpraca – współdziałanie – partnerstwo (pojęcie, cechy, znaczenie)
 4. Współpraca w różnych środowiskach edukacyjnych (możliwości i ograniczenia)
 5. Asertywność – uległość – wrogość w zachowania człowieka
 6. Zakłócenia w procesie komunikacji
 7. Konflikty i ich rozwiązywanie
 8. Negocjacje i manipulacje komunikacyjne i ich pedagogiczny wymiar
 9. Różnice w komunikowaniu się kobiet i mężczyzn

Metody kształcenia

Warsztaty - praca indywidualna i zespołowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów

Literatura podstawowa

 1. Bobryk J., Jak tworzyć rozmawiając. Skuteczność rozmowy, PWN, Warszawa 1995.
 2. Bochno E., Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2004.
 3. Głodowski W., Bez słów. Komunikacyjne funkcje zachowań niewerbalnych, HANSA COMMUNICATION, Warszawa 1999.
 4. Grzesiuk L., Trzebińska E., Jak ludzie porozumiewają się?, Nasza Księgarnia, Warszawa 1978.
 5. Lindefield G., Asertywność czyli jak być otwartym skutecznym i naturalnym, Ravi, Łódź 1995.
 6. Mendel M., Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2000.
 7. Nowosad I., Szymański M. J., (red.), Nauczyciele i rodzice. Część 3. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy, Wyd. UZ, Zielona Góra – Kraków 2004
 8. Płócińska M., Rylke H., Czas współpracy i czas zmian, WSiP, Warszawa 2002.
 9. Śliwerski B., Klinika szkolnej demokracji, Impuls, Kraków 1996

Literatura uzupełniająca

 1. Czarnawska M., Tajniki dialogu, Sokrates, Warszawa 1997.
 2. Friedemann Schulz von Thun, Sztuka rozmawiania. Tom 1,2,3, WAM, Kraków 2001.
 3. Horn S., Tongue Fu! Sztuka walki językiem, Studio Emka, Warszawa 1999.
 4. Kennedy G., Negocjacje doskonałe, Rebis, Poznań 2000.
 5. Tannen D., Ty nic nie rozumiesz! Kobieta i mężczyzna w rozmowie, Zysk i s-ka, Poznań 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-07-2017 12:27)