SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe
Kod przedmiotu 05.0-WP-OiZO-SD
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Organizacja i zarządzanie oświatą
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Pogłębienie wiedzy z wybranego obszaru. Znajomość struktury pracy naukowej. Przygotowanie do opracowania pracy dyplomowej oraz procesu badawczego. Nabycie umiejętności redagowania tekstu naukowego.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz metodologii badań pedagogicznych.

Zakres tematyczny

 1. Ustalenie indywidualnych zainteresowań poznawczych uczestników seminarium.
 2. Ustalenie tematu pracy oraz celów badań.
 3. Opracowanie narzędzi badawczych i przygotowanie do badań.
 4. Analiza i prezentacja problemu na podstawie literatury przedmiotu.
 5. Przygotowanie teoretycznych i metodologicznych podstaw tekstu naukowego z wybranego zakresu.
 6. Przygotowanie tekstu naukowego.

Metody kształcenia

Seminarium, praca grupowa, praca indywidualna, praca z tekstem źródłowym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie uzgodnionych z promotorem zadań  związanych  z  projektem  pracy dyplomowej. Każdorazowo wymagania dotyczące pracy ustala i podaje do wiadomości słuchaczy prowadzący seminarium.

Literatura podstawowa

 1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.
 2. Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008.
 3. Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.
 4. Hajduk E., Hipoteza w badaniach pedagogicznych, Zielona Góra 1996.
 5. Hajduk E., Hipoteza w badaniach społecznych, Zielona Góra 2006.
 6. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2007.
 7. Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1985.
 8. Palka S., Metodologia, badania, praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006.
 9. Rubacha K.,Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008.
 10. Silverman D.,Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2008.
 11. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995.
 12. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995.

Literatura uzupełniająca

Zgodnie z ustaleniami z prowadzącym seminarium.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-07-2017 12:20)