SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy pedagogiki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy pedagogiki
Kod przedmiotu 05.1-WP-WNJO-PP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Wczesne nauczanie języka obcego
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy o pedagogice jako nauce humanistycznej, społecznej i empirycznej, teoretycznej oraz praktycznej; kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzę do analizy procesów edukacyjnych

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wykłady: 

Geneza i tożsamość pedagogiki jako nauki.  Nauki współpracujące z pedagogiką. Wartości i cele edukacji. Współczesne systemy wychowania. Empiryczne, prakseologiczne i hermeneutyczne orientacje badawcze w pedagogice.

ĆWICZENIA:

Fazy rozwoju współczesnej nauki o wychowaniu. Zasady myślenia i działania pedagogicznego.

Charakterystyka wybranych koncepcji współczesnej pedagogiki. Od heteronomii do autonomii w wychowaniu i kształceniu.

Metody kształcenia

metody asymilacji wiedzy (dyskusja, pogadanka, prezentacja multimedialna/poster/portfolio), metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy (klasyczna metoda problemowa, burza mózgów).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - zaliczenie z oceną na podstawie aktywnej obecności i dyskusji studentów oraz prac zleconych przez prowadzącego

Ćwiczenia - zaliczenie z oceną na podstawie aktywnej obecności i dyskusji studentów, praz prac wykonanych samodzielnie (referat, prezentacja, portfolio)

Ocena końcowa jest średnią z ocen uzyskanych z ćwiczeń i wykładów

Literatura podstawowa

Gnitecki J., Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1993.

Pedagogika. Podręcznik akademicki, t.1-2, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), PWN, Warszawa 2010.

Pedagogika, t. 1, Podstawy nauk o wychowaniu, B. Śliwerski (red.), GWP, Gdańsk 2006.

Śliwerski B., Współczesne kierunki I nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001.

Literatura uzupełniająca

Krüger H. H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, tłum. A. Kacmajor, A. Sulak, GWP, Gdańsk 2003.

Lewowicki T., O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki, ITE – PIB, Warszawa – Radom 2007.

Okoń W., Wszystko o wychowaniu, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2009

Palka S., Pedagogika w stanie tworzenia. Kontynuacje, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-07-2017 16:29)