SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elementy historii i kultury krajów niemieckojęzycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elementy historii i kultury krajów niemieckojęzycznych
Kod przedmiotu 05.1-WP-WNJO-EHKKN
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Wczesne nauczanie języka obcego
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Tadeusz Zuchewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat języka, najnowszej historii oraz kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W literaturze przedmiotu kraje te występują często pod wspólnym „DACH-em”. DACH jest powszechnie używanym akronimem, oznaczającym trzy główne państwa niemieckojęzyczne: D: Deutschland, A: Österreich (łac. Austria) oraz CH: Schweiz (łac. Confoederatio Helvetica). Głównym ogniwem tworzącym wspólnotę jest niewątpliwie język niemiecki (tzw. DACH-Sprache), który w dużym stopniu determinuje współpracę tych państw w różnych obszarach. Na tym tle ukazana zostanie społeczna, geograficzna i kulturowa różnorodność krajów niemieckojęzycznych.

 

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1+/B2

Zakres tematyczny

Zajęcia w ogólnym zamierzeniu ukierunkowane są na poznanie podstawowych elementów kultury niemieckiego obszaru językowego, rozwijanie refleksji nad kulturą własną i obcą oraz na istotę wzajemnego oddziaływania kultur w zjednoczonej Europie. W szczególności tematyka zajęć będzie obejmowała następujące elementy: 1) Status i prestiż języka niemieckiego w ujęciu globalnym i lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem jego znaczenia w polsko-saksońskim regionie przygranicznym. 2) Podstawowe informacje z zakresu geografii i historii DACH. 3) Zwyczaje i tradycje w kontekście głównej dewizy Unii Europejskiej Jedność w różnorodności  (niem. Einheit in Vielfalt, łac. In varietate concordia). 4) DACH w świetle faktów i liczb: gospodarka, oświata, społeczeństwo i kultura.

 

Metody kształcenia

Zajęcia prowadzone będą w formie syntetycznego, informacyjnego wykładu przy oczekiwanej permanentnej interakcji ze słuchaczami

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia są: aktywna obecność na wykładach (30% składowej zaliczenia), pracy pisemnej (35% składowej zaliczenia), sprawdzianu (35% składowej zaliczenia).

Ocena końcowa: to ocena pozytywna, która obejmuje treści wykładów.

Literatura podstawowa

Buraczyński, Radosław / Zuchewicz, Tadeusz (2014): Język jako klucz do współpracy. Status i prestiż języka sąsiada w polsko-saksońskim regionie przygranicznym. SandMedia, Zielona Góra.

Deutschland entdecken (1995): Ein Landeskundeprogramm in 4 Kapiteln für polnische Schüler. [Program krajoznawczy w 4 rozdziałach dla polskich uczniów]. Inter Nationes, Bonn.

Karolak, Czesław / Kunicki, Wojciech / Orłowski Hubert (2007): Dzieje kultury niemieckiej. PWN, Warszawa.

Niemcy w świetle faktów i liczb (2013). Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec. Berlin.

Offizielles Landeskundeportal der Schweiz (swissworld.org.).

http://www.swissworld.org/de/

Österreich: Zahlen, Daten, Fakten (2013). Statistik Austria. Wien.

http://www.statistik.at/web_de/static/oesterreich._zahlen._daten._fakten_029266.pdf

Literatura uzupełniająca

Zielińska, Anna (2013): Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamości w regionie lubuskim. Instytut Slawistyki PWN, Warszawa.

Zuchewicz, Tadeusz (2015): Język niemiecki „na służbie“ w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Peter Lang, Frankfurt am Main - Berlin (w druku).

Zuchewicz, Tadeusz / Zuchewicz, Joanna (2015): Sprache als Schlüssel zur Zusammenarbeit. Zur Lernbereitschaft der deutschen Sprache von Polen im sächsisch-polnischen Grenzgebiet. Peter Lang. Frankfurt/Main - Berlin (w druku). [Wersja dostępna również w języku polskim: Język jako klucz do współpracy. Czynniki decydujące o chęci podjęcia  przez Polaków nauki języka niemieckiego w polsko-saksońskim regionie

przygranicznym.]

Zuchewicz, Tadeusz / Adaszyński, Zbigniew / Zuchewicz, Joanna (2009): Idial für Polen. Deutsch für polnischsprachige Studenten. B2. SandMedia, Zielona Góra – Göttingen. [Dialog interkulturowy z udziałem podręczników regionalnych opracowany w ramach projektu IDIAL].

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-07-2017 17:25)