SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty metodyczne: piosenka i ruch w nauczaniu języka niemieckiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty metodyczne: piosenka i ruch w nauczaniu języka niemieckiego
Kod przedmiotu 05.1-WP-WNJO-PiRwNJN
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Wczesne nauczanie języka obcego
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Anna Kubrak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Warsztaty - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyposażenie studentów w umiejętność przygotowania i realizacji zajęć językowych z wykorzystaniem śpiewu i technik ruchowych oraz rozwijanie  kompetencji w zakresie nauczania języka niemieckiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (klasy I-III). Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami komunikacji werbalnej i niewerbalnej we wczesnym okresie rozwoju dziecka. Podniesienie sprawności językowej studentów w ramach zajęć warsztatowych.

 

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1+/B2 ; podstawowe predyspozycje muzyczne i motoryczno-ruchowe.

Zakres tematyczny

Zabawa muzyczno-ruchowa jako forma nauczania języka niemieckiego we wczesnym okresie rozwoju dziecka. Zajęcia warsztatowe – praktyczne ćwiczenia poprawiające dykcję i usprawniające wymowę w języku niemieckim (rymowanki, kombinacje wyrazowe i zdaniowe, ćwiczenia oddechowe); ćwiczenia wskazujące na ścisłą korelację pomiędzy ruchem a słowem (TPR - metoda reagowania całym ciałem) oraz ćwiczenia łączące te elementy w procesie nauczania języka niemieckiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Podstawy procesu komunikowania: psychologiczne aspekty procesu komunikowania we wczesnym okresie rozwoju dziecka.

Metody kształcenia

Zajęcia praktyczne o charakterze warsztatowym – instruktaż i praca własna (indywidualna i w grupie), ćwiczenia muzyczne i ruchowe,  zabawy inscenizacyjne, prezentacje, posługiwanie się literaturą fachową.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena aktywności na zajęciach – 25 %

 1. Ocena umiejętności praktycznych – 50 %
 2. Realizacja zadania indywidualnego – 25 %

 

Ocena z ćwiczeń stanowić będzie średnią ważoną wszystkich ocen.

Ocena końcowa:  ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

 1. Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna,
 2. Warszawa 2005
 3. Uwe Kind, Erika Broschek; Deutschvergnügen – Deutschlernen mit Rap und Liedern, Langenscheidt
 4. Mein Liederbuch, Deutsche Volkslieder mit Harmonie-Bezeichnung; Zusammengestellt von Albert Kranz,
 5. Harmonie-Bezeichnung: Erich Krämer.
 6. Piosenki na lekcji języka niemieckiego, „Języki Obce w Szkole”, Nr 6/200, s.87
 7. Wagner D. Zeigler P.; Mit Liedern lernen; Verlag für Deutsch, München.
 8. Kind U.; Eine kleine Deutschmusik; Langenscheidt.

Literatura uzupełniająca

 1. Andrzejewska E., Kompetencje nauczyciela języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej,
 2. Języki Obce w Szkole, 2008
 3. Porczyk Fromowitz A., Rady dla początkującego nauczyciela wczesnego nauczania języków obcych, Języki Obce w Szkole, 2010, 2, s. 79-81
 4. Piosenki na lekcji języka niemieckiego, „Języki Obce w Szkole”, Nr 6/200, s.87
 5. Kindergedicht, Kindergedichte-Gedicht für alle Fälle z.B. Kindergedichte mit viel Spaß, Kinderreime u.- lieder, Kindersprachspiele u. – rätsel, Fabel in Gedichtform
 6. www.gedichte-fuer-alle-faelle.de/kindergedichte

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-07-2017 17:44)