SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej
Kod przedmiotu 05.1-WP-WNJO-GiZ
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Wczesne nauczanie języka obcego
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie studentów do wykorzystania gier i zabaw, które mogą być przydatne jako narzędzie służące nauczaniu języka obcego w grupach przedszkolnych oraz klasach I-III oraz uświadomienie studentowi możliwości, jakie niesie z sobą ich wykorzystanie w nauczaniu małych dzieci języka obcego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka na poziomie B1+/B2

 

Zakres tematyczny

Student posiada podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania wybranego języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy I - III szkoły podstawowej  z wykorzystaniem gier i zabaw. Potrafi zaaranżować  różnorodne działania  w celu nauczania języka obcego w  środowisku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zna różne formy gier i zabaw stymulujące akwizycję języka obcy.

Metody kształcenia

Ćwiczenia praktyczne w przestrzeni klasowej

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie aktywnej obecności i dyskusji studentów, kolokwium, przygotowywania, przeprowadzenia i analizy projektu gier i zabaw dla dzieci z uzasadnieniem ich znaczenia.

Ocena końcowa:  ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.

 

Literatura podstawowa

Bzdak, A. „Program edukacji językowej w klasach 1-3. Gry i zabawy w nauczaniu”

Iluk, J. „Jak uczyć małe dzieci” 2002

Iluk, J. „O niektórych aspektach wczesnoszkolnego nauczania języków obcych” Poliglota, Częstochowa 2005

Kapica, G. „Zabawa.” Warszawa 1997

Pamuła, M. „Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym”

Pamuła, M. „Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu języka obcego dzieci”

Rychta, D. „Gry i zabawy w nauczaniu języka obcego”

Siek-Piskozub, T., „Uczyć się bawiąc. Strategia ludyczna na lekcji języka obcego” PWN, Warszawa 2001

Siek-Piskozub, T., „Uczyć się bawiąc. Strategia ludyczna na lekcji języka obcego” PWN, Warszawa 2001

Jaroszewska, A. „Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym”

Kujawa, B. „Wczesne nauczanie języków obcych

Literatura uzupełniająca

na bieżąco podawana na zajęciach

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-07-2017 17:21)