SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka pedagogiczna w klasach 1-3 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka pedagogiczna w klasach 1-3
Kod przedmiotu 05.2-WP-EPiW-PrK
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka - - 110
(w tym jako e-learning)
7,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Semestr II – praktyka asystencka – 50 godz. (2 tygodnie; semestr II)

Zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania klas I-III w szkole podstawowej, szczególnie poznanie realizowanych przez nauczyciela zadań edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy nauczycieli i aktywności dzieci; obserwowanie pracy nauczyciela i dzieci w  naturalnych i kierowanych sytuacjach, interakcji nauczyciel - uczeń, procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego; współdziałanie z opiekunem praktyk w opiece nad klasą, podejmowaniu działań wychowawczych; poznawanie dzieci: ich potrzeb możliwości, zainteresowań i zdolności, poziomu rozwoju i zaburzeń.

Semestr III – praktyka dyplomowa – 60 godz. (3 tygodnie, semestr III)

Rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych podczas praktyk w klasach I-III szkoły podstawowej; doskonalenie umiejętności prowadzenia dokumentacji nauczyciela klas I-III; konfrontowanie wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej z praktyką; doskonalenie umiejętności prowadzenia lekcji w powiązaniu z oceną własnego funkcjonowania studenta w toku realizowania zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Wymagania wstępne

- znajomość sylwetki psychofizycznej dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego,

- opanowanie wiadomości i umiejętności w zakresie metodyk szczegółowych,

- znajomość założeń reformy systemu edukacji i wynikających z niej rozwiązań.

Zakres tematyczny

Semestr II

Praktyka asystencka w szkole trwa 2 tygodnie  (50godzin). Realizowana jest w wybranej przez studenta klasie I-III szkoły podstawowej w asyście nauczyciela – opiekuna wyznaczonego przez dyrektora szkoły, w której odbywa praktyki. Praktyka ma charakter obserwacyjno-asystencki. Zadaniem studenta jest przez 10 dni  obserwowanie uczniów (interakcje dorosły-dziecko, sposoby komunikowania interpersonalnego i społecznego, itd.), diagnozowanie dynamiki grupy, rozeznanie sposobu oceniania  oraz metod i form.  Student dokonuje również charakterystyki szkoły. Uczestniczy (jeśli tylko to jest możliwe) w radach pedagogicznych oraz spotkaniach z rodzicami. Wspólnie z nauczycielem uczestniczy w opiece nad dziećmi, zapewnieniu im bezpieczeństwa oraz w podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z zastanej w  klasie szkolnej sytuacji. Całość praktyki podlega ocenie nauczyciela, którą przygotowuje on na specjalnym druku oceny zamieszczonym  na stronie Wydziału.

 

Semestr III

Praktyka dyplomowa w przedszkolu trwa 3 tygodnie (60 godzin). Realizowana jest w wybranym przez studenta przedszkolu w asyście nauczyciela – opiekuna wyznaczonego przez dyrektora przedszkola, w której odbywa praktyki. Pierwszy tydzień praktyki ma charakter obserwacyjny. Zadaniem studenta jest wówczas precyzyjne prowadzenie hospitacji obejmujących tematykę zajęć, cele, treści, metody, formy, środki dydaktyczne oraz przebieg. Zgromadzone spostrzeżenia notowane są w postaci arkusza hospitacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna oraz z uwzględnieniem własnych refleksji. Student dokonuje również charakterystyki przedszkola i stosowanego przez nauczyciela – opiekuna grupy programu, uczestniczy (jeśli tylko to jest możliwe) w radach pedagogicznych oraz spotkaniach z rodzicami. Kolejne dwa tygodnie przeznaczone są na samodzielne prowadzenie zajęć opracowanych przez studenta zgodnie z planem miesięcznym realizowanym przez nauczyciela-opiekuna oraz realizuje projekt opracowany na przedmiocie projektowanie pracy edukacyjnej w przedszkolu. Każde zajęcia prowadzone przez studenta są oceniane i stanowią podstawę oceny całościowej, którą nauczyciel przygotowuje na specjalnym druku oceny zamieszczonym  na stronie Wydziału.

Metody kształcenia

Oglądowa (obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela opiekuna praktyki), analiza dokumentów ( zapoznanie z dziennikiem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, systemem oceniania, teczkami dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, programem wychowawczo-dydaktycznym, podręcznikami, planem współpracy z rodzicami), zadaniowa (realizacja zadań określonych w instrukcji praktyk, aktywny udział w działaniach podejmowanych przez nauczycieli).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

- prowadzenie zeszytu hospitacji, „dziennika praktyk”

- gromadzenie dokumentacji ilustrującej system funkcjonowania szkoły podstawowej (klas I-III) w środowisku lokalnym,

- gromadzenie konspektów prowadzonych zajęć,

- ocena studenta przez nauczyciela-opiekuna przygotowana na uczelnianym druku.

Literatura podstawowa

1.       Literatura metodyczna oraz programy stosowane, polecone przez nauczyciela opiekuna w pracy pedagogicznej w klasach I-III szkoły podstawowej.

2.       Dokumentacja nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej (dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, indywidualne teczki  dzieci objętych pomocą psychologiczno-

          pedagogiczną).

3.       Aktualna Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych.

Literatura uzupełniająca

Brak.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 14-09-2017 11:03)