SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody leczenia i terapii osób ze spektrum zaburzeń autystycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody leczenia i terapii osób ze spektrum zaburzeń autystycznych
Kod przedmiotu 05.6-WP-EA-MLTA
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Aneta Nawrot
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Dostarczenie studentom wiedzy na temat podziału metod leczenia i terapii osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Ukazanie  założeń metod leczenia i terapii. Przedstawienie zasad doboru metod do indywidualnych i rozwojowych potrzeb osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Dokonanie krytycznej oceny przydatności poszczególnych metod w terapii osób ze spektrum zaburzeń autystycznych.  Zainspirowanie studentów do wykorzystania w swojej pracy dobrych praktyk.

Wymagania wstępne

Znajomość zasad dydaktyki specjalnej

Zakres tematyczny

ĆWICZENIA:

1) Diagnoza spektrum autyzmu jako podstawowe kryterium doboru metod leczenia i terapii osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Zasady doboru metod leczenia i terapii: TEACCH, Terapia behawioralna, Metoda opcji, Metoda Delacato, Integracja sensoryczna, Muzykoterapia, Logoterapia, Metoda Domana, Terapia zabawą, Metoda Knillów, Terapie biomedyczne, Metoda Weroniki Sherborne, Metody neurobiologiczne. 2) Organizacja procesu terapii osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Cele i zadania  metod leczenia i terapii. 3) Charakterystyka czynników wpływających na efektywność metod leczenia i terapii. 4) Ocena przydatności poszczególnych metod w pracy z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych. 5) Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych SPOA Dalej Razem zajmujących się całościowym wsparciem osób z autystycznego spektrum zaburzeń i ich rodzin: ośrodek diagnostyczno-terapeutyczny, przedszkole, szkoła, przedsiębiorstwo społeczne, mieszkania treningowe, domy stałego pobytu.

 

Metody kształcenia

Ćwiczenia: dyskusja, pokaz, metoda projektu, ćwiczenie praktyczne  

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

  1. Błeszyński J., Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem, Kraków 2005
  2. Bobkowicz – Lewartowska L., Autyzm dziecięcy zagadnienia diagnozy i terapii,Kraków 2000.
  3. Frith U., Autyzm i zespół Aspergera, Warszawa 2005.
  4. Gałkowski T., Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym, Warszawa 1995.
  5. Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Poznań 2001.

Literatura uzupełniająca

1.    Grandin T., Scariano M.M., Byłam dzieckiem autystycznym, Warszawa 1995

2.    Pisula E., Małe dziecko z autyzmem, Gdańsk 2005.

3.    Schopler E., Profil psychoedukacyjny,  Gdańsk 1996.

4.  Waclaw W., Aldenrud U., Listed S., Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Praktyczne   doświadczenia z codziennej pracy, Katowice 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-09-2017 20:24)