SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka wychowania dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych w przedszkolu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka wychowania dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych w przedszkolu
Kod przedmiotu 05.6-WP-EA-MAP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Katarzyna Stein - Szała
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Dokonanie charakterystyki metod pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi z autystycznego spektrum zaburzeń w przedszkolu. Przedstawienie możliwości dostosowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego do indywidualnych i rozwojowych potrzeb edukacyjnych dzieci. Ukazanie możliwości realizacji diagnozy oraz edukacji, terapii i wsparcia dzieci ze spektrum autyzmu w przedszkolu.

Wymagania wstępne

Znajomość zasad dydaktyki specjalnej 

Zakres tematyczny

ĆWICZENIA:

1) Diagnoza dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych jako podstawa organizacji edukacji przedszkolnej.  Diagnoza gotowości szkolnej dzieci z autystycznego spektrum zaburzeń. 2) Komunikacja alternatywna i wspomagająca jako jeden z elementów pracy wychowawczo-dydaktycznej umożlwiający realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 3) Dostosowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych. 4) Wspomaganie rozwoju poznawczego, emocjonalno-społecznego oraz motorycznego dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych. 5) Metody, zasady i formy pracy w przedszkolu z dziećmi z autystycznego spektrum zaburzeń. 6) Rozwój zabawy u dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych. 

Metody kształcenia

Ćwiczenia: dyskusja, pokaz, metoda projektu, ćwiczenie praktyczne  

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 

Zaliczenie z ćwiczeń: kolokwium z treści ćwiczeń. Kryteria ocen: 3.0 (70%); 4.0 (80%); 5.0 (90%)

Prace pisemne: (1) opracowanie programu edukacyjno-terapeutycznego, (2)  opracowanie scenariusza zajęć grupowych w przedszkolu na podstawie diagnozy przedszkolnej dziecka z autyzmem

Ocena ostateczna: średnia arytmetyczna z uzyskanych ocen  

Literatura podstawowa

1. Bąbel P., Ostaszewski P., Suchowierska M., Terapia behawioralna dzieci z autyzmem, Gdańsk 2012.

2. Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków 2012.

3. Cieszyńska-Rożek J., Metoda Krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci, Kraków 2013.

4. Frith U., Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, Gdańsk 2008.

5. Pisula E., Przyczyny, symptomy, terapia, Gdańsk 2016.

Literatura uzupełniająca

1. Grandin T., Byłam dzieckiem autystycznym, Warszawa 1995.

2. Gray C., Ja i mój świat. Historyjki społeczne, Warszawa 2005.

3. Howlin P., Baron – Cohen S., Hadwin J., Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu, Kraków 2012

4. Pisula E, Małe dziecko z Autyzmem. Diagnoza i terapia, Gdańsk 2005.

 5. Schopler E., Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych, Gdańsk 1994.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-09-2017 11:09)