SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Promocja zdrowia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Promocja zdrowia
Kod przedmiotu 12.9-WL-RAT-PZ
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Krzysztof Chmielowiec
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy na temat czynników warunkujących zdrowie oraz zasad profilaktyki i promocji zdrowia w odniesieniu do najczęściej występujących zaburzeń zdrowotnych i chorób cywilizacyjnych. Zapoznanie studenta z krajowymi i międzynarodowymi programami z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej. Przygotowanie studenta ratownictwa medycznego do roli promotora i edukatora zdrowia.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Wykład: pojęcie i aspekty zdrowia wg Światowej Organizacji Zdrowia. Holistyczny i biomedyczny model zdrowia Czynniki wpływające na zdrowie osobnicze i populacji - koncepcja zdrowia wg Lalonda. Zachowania zdrowotne. Profilaktyka chorób – etapy. WHO i Karta Ottawska; geneza promocji zdrowia, obszary działań i metody w promocji zdrowia; Narodowy Program Zdrowia oraz programy wpierające, rola organizacji rządowych i pozarządowych w promocji zdrowia. Rola nauczyciela wychowania fizycznego w edukacji i promocji zdrowia.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, metoda podająca, informacyjna z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie w formie pisemnej (test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 60% punktów możliwych do zdobycia. 

Literatura podstawowa

  1. Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2010.
  2. Woynarowska B, Kowalewska A, Izdebski Z, Komosińska K. Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2010.
  3. Woynarowska B. Edukacja Zdrowotna, podstawy teoretyczne, metodyka, praktyka. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca

  1. Białek E.D.: Edukacja zdrowotna w praktyce, Wyd. Instytut Psychosyntezy, Warszawa, 2012.
  2. Publikacja Biura Światowej Organizacji Zdrowia WHO; http://www.who.un.org.pl/
  3. Puchalski K.: Internet a możliwości poprawy efektów edukacji zdrowotnej. Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Studia Edukacyjne 2012; http://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/5905/1/studia_eduk_23_s_119-140.pdf
  4. Publikacje i raporty Unii Europejskiej nt. zdrowia i odżywiania; http:// europa.eu/pol/health/index_pl.htm
  5. Publkacje i raporty Unii Europejskiej nt. sportu; http:// europa.eu/spo/index_pl.htm
  6. Publikacje Unii Europejskiej nt. chorób cywilizacyjnych i walki z otyłością; http://bookshop.europa.eu/pl/badania-medyczne-i-biologiczne cbX74KABstxngAAAEjdpEY4e5L/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-06-2018 13:07)