SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zdrowie seksualne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zdrowie seksualne
Kod przedmiotu 12.9-WL-RAT-ZS
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Ratownictwo medyczne
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie przez studentów wiedzy na temat seksualności człowieka i jej komponentów. Poznanie biologicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań aktywności seksualnej człowieka. Wskazanie treści z zakresu zdrowia seksualnego istotnych w praktyce ratownika medycznego. Znajomość praw seksualnych, problematyki agresji i przemocy seksualnej, specyfiki sposobu manifestowania i zaspokajania potrzeb seksualnych w cyklu życia człowieka.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z psychologii oraz pedagogiki

Zakres tematyczny

Wykłady:
1. Podstawowe pojęcia seksuologiczne, zagadnienie normy w seksuologii, zdrowie seksualne, prawa seksualne.
2. Praktyczne podejście do zaburzeń i dysfunkcji seksualnych.
3. Stres mniejszościowy. Prawa osób homo-, biseksualnych oraz transgenderowych.
4. Zaburzenia seksualne towarzyszące chorobom psychicznym i ogólnym i ich leczenie.
5. Zdrowie seksualne w różnych jednostkach chorobowych.
6. Seksualność współczesnych Polaków – przegląd rezultatów  badań.
7. Praca z ofiarami  przemocy seksualnej.

Ćwiczenia:
1. Modele reakcji seksualnych i podstawy psychofizjologii seksualnej.
2. Rozwój psychoseksualny – seksualność w cyklu życia człowieka.
3. Transseksualizm i dysforia płci.
4. Orientacje seksualne. Zagadnienia LGBTQ.
5. Zaburzenia funkcji seksualnych u mężczyzn  i kobiet.
6. Zdrowie seksualne w różnych jednostkach chorobowych.
7. Praca z ofiarami  przemocy seksualnej.

Metody kształcenia

Wykład problemowy, dyskusja, prezentacja multimedialna, film. Ćwiczenia: pogadanka heurystyczna, metoda grupowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach, w dyskusji oraz uzyskanie powyżej 50% punktów możliwych do uzyskania w teście z programu punktowymi.

W przypadkach nieobecności, Student powinien uzupełnić braki w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

 

 

sposobu prezentacji i argumentacji własnych poglądów w toku zajęć 

Literatura podstawowa

 1. Bancroft J. (2011), Seksualność człowieka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław
 2. Beisert M. red. (2006), Seksualność człowieka w cyklu życia, PWN, Warszawa
 3. Buss D. M.(2003), Ewolucja pożądania, GWP, Gdańsk
 4. Glaser D., Frosh S. (1995), Dziecko seksualnie wykorzystywane, PZWL, Warszawa
 5. Imieliński K., Dulko S.(1988), Przekleństwo Androgyne. Transseskualizm: mity i rzeczywistość, PWN, Warszawa
 6. Imieliński K., red., (1974), Seksuologia społeczna, PWN, Warszawa
 7. Izdebski Z. (2006), Ryzykowna dekada. Seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS. Studium porównawcze 1997– 2001 – 2006, UZ, Zielona Góra
 8. Izdebski Z. (2010), Rozwój seksualny, [w:] B. Woynarowska, A. Kowalewska, Z. Izdebski, K. Komosińska (red.), w:Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, PWN, Warszawa
 9. Izdebski Z., Długołęcka A., Radomski D. (2016), Psychoseksualne funckjonowanie osób z niepełnosprawnością. Studium badawcze., Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra
 10. Izdebski Z. (2012), Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze, Wyd. UJ, Kraków
 11. Jaczewski A. (2014), Seksualność dzieci i młodzieży. Pół wieku badań i refleksji, Difin, Kraków
 12. Jaczewski A., Obuchowska I. (1991), Rozwój erotyczny, WSiP, Warszawa
 13. Lew-Starowicz A., Przyłuska-Fiszer A., Stusiński J., (2015), Normy i kontrowersje etyczne w seksuologii, GWP, Sopot
 14. Lew-Starowicz Z., Skrzypulec V.(2010), Podstawy seksuologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa  
 15. Pospiszyl K. (2008), Przestępstwa seksualne, PWN, Warszawa
 16. Zielonka-Jenek M., Chodecka A., (2010), Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka, GWP, Gdańsk
 17. Balon R, Segraves RT. Clinical manual of sexual disorders. Washington, DC, London: American Psychiatric Publishing 2009
 18. Iniewicz G, Mijas M, Grabski B. Wprowadzenie do psychologii LGB. Wrocław: Continuo 2012
 19. Lew-Starowicz Z, Skrzypulec V. Podstawy seksuologii. Warszawa: PZWL 2010
 20. Beisert M., (2012), Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia, GWP, Gdańsk
 21. Beisert M.(2007), Psychologia zaburzeń seksualnych, [w:] H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna, tom 2, PWN, Warszawa
 22. Beisert M. (1991), Seks twojego dziecka, ZW K. Domke, Poznań
 23. Brzezińska A., red. (2005), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, GWP, Gdańsk
 24. Fornalik I. (2012), Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Poradnik dla specjalistów, Stowarzyszenie „Bardziej Kochani”, Warszawa
 25. Izdebski Z, Niemiec T, Wąż K (2011), (Zbyt)młodzi rodzice, Wydawnictwo TRIO, Warszawa
 26. Lew-Starowicz Z. (1992), Przemoc seksualna, Jacek Santorski & Co, Warszawa
 27. Lew-Starowicz Z., Długołęcka A.(2006), Edukacja seksualna, Świat Książki, Warszawa
 28. Niemiec T., red., (2007), Raport: Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15 - 49 lat. Polska 2006, UNDP, Warszawa
 29. Wojtasiński Z., (2012), 101 mitów o seksie, Wyd. z/w, Warszawa
 30. Terapia zaburzeń seksualnych. Sandra R. LEIBLUM, Raymond C. Rosen Gdańskie Wyd Psychologiczne 2005  

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-06-2018 23:18)