SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-WPSPE
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie przez studentów kluczowych pojęć związanych z pedagogiką specjalną: subdyscypliny pedagogiki specjalnej, paradygmaty, niepełnosprawność, specjalne potrzeby edukacyjne, rehabilitacja. Analizowanie i interpretowanie przez studentów przemian w pedagogice pedagogiki specjalnej w zakresie opieki, systemu edukacji i rehabilitacji, jak i badań naukowych. Uwrażliwienie studentów na problemy osób z niepełnosprawnością we współczesnym świecie oraz konieczność angażowania się pedagogów specjalnych w ich rozwiązanie.

Wymagania wstępne

Znajomość celów i zadań pedagogiki ogólnej.

Zakres tematyczny

Wykłady

1) Pedagogika specjalna jako subdyscyplina pedagogiki. 2) Interdyscyplinarność pedagogiki specjalnej. 3) Dziedziny pedagogiki specjalnej. 4) Wspólne i swoiste problemy osób z niepełnosprawnością. 5) Paradygmatyczne zmiany w pedagogice specjalnej. 6) Przemiany w opiece i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością w Polsce. 7) Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością.

Ćwiczenia

1) Biopsychospołeczna koncepcja niepełnosprawności. 2) Klasyfikacje osób z niepełnosprawnością. 3) System edukacji osób z niepełnosprawnością w Polsce na tle systemów w innych państwach w Europie i na świecie. 4) Kompleksowa rehabilitacja (rewalidacja) osób z niepełnosprawnością. 5) Dziecko (uczeń) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole i środowisku lokalnym. 6) Wizytacja w szkole specjalnej, szkole z oddziałami integracyjnymi i ogólnodostępnej (studenci niestacjonarni we własnym zakresie).

Metody kształcenia

Wykłady

Wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny, pokaz, dyskusja.

Ćwiczenia

Uczenie się we współpracy, metoda projektu, pokaz, dyskusja, praca ze źródłami, wycieczka.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady

Egzamin: Test z treści wykładów. Kryteria ocen: niedostateczna (0-50%); dostateczna (51-60%), dostateczna plus (61-70%); dobra (71-80%); dobra plus (81-90%); bardzo dobra (91-100%)

Ćwiczenia

1) Projekt edukacyjny. Kryteria oceny projektu od 2-do 5 za: a) rzetelność analizy problematyki, b) zgromadzenie wyczerpującego materiału empirycznego, c) proponowanie rozwiązań zidentyfikowanych problemów, d) komunikatywność przekazu; 2) Kolokwium z treści ćwiczeń. Kryteria ocen: niedostateczna (0-50%); dostateczny (51-60%), dostateczna plus (61-70%); dobra (71-80%); dobra plus (81-90%); bardzo dobra (91-100%). Ocenę z ćwiczeń stanowi średnia ocen z 1 i 2.

Ocena z przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń i wykładów. Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna ocen z wykładów i ćwiczeń.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 50
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

 1. Chrzanowska I., Pedagogika specjalna: od tradycji do współczesności, Kraków 2015.
 2. Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków 2010.
 3. Ostrowska A., Sikorska J., Syndrom niepełnosprawności w Polsce, Warszawa 1996. 
 4. Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Poznań, 2001.
 5. Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

 1. Edukacja i pomoc specjalna osobom niepełnosprawnym w krajach europejskich, red. J. Wyczesany, Z. Gajdzica, Cieszyn 2003.
 2. Doroszewska J., Pedagogika specjalna, T. I, II, Wrocław 1989.
 3. Sowa J., Wojciechowski F., Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym, Rzeszów 2001.
 4. Kowalik S., Psychologia rehabilitacji, Warszawa 2007.
 5. Sękowski A., Psychospołeczne determinanty postaw wobec inwalidów, Lublin 1994.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)