SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy arteterapii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy arteterapii
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-PARTE
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zdobycie wiedzy w zakresie arteterapii obejmującej podstawową terminologię, teorie, nurty. Kształcenie umiejętności dydaktyczno-terapeutycznych z zakresu sztuki.

Wymagania wstępne

Psychologiczno-pedagogiczne aspekty rozwoju osoby z niepełonsprawnością.

Zakres tematyczny

Wykłady

1) Teoretyczne założenia arteterapii. 2) Nowe kierunki i badania naukowe w arteterapii. 3) Obszary działan arteterapeutycznych w placówkach oświatowych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych. 4) Wybrane programy arteterapeutyczne. 5) Specyfika pracy arteterapeuty.

Ćwiczenia

1) Warsztaty artystyczno-terapeutyczne, rodzaje. 2) Sposoby pracy arteterapeutycznej.

3) Warsztat pracy nauczyciela-terapeuty. 4) Integrowanie różnych form terapii przez sztukę. 5) Projektowanie scenariuszy zajęć arteterapeutycznych. 6) Prezentacje artystyczne i ich analiza.

Metody kształcenia

Wykłady

Wykład interaktywny, metoda eksponująca – pokaz prezentacji multimedialnej.

Ćwiczenia

Metoda praktyczna, analiza artykułów z czasopism specjalistycznych, analiza narzędzi diagnostycznych, ćwiczenia produkcyjne-przygotowanie projektu arteterapeutycznego.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady

Ocena z kolokwium.

Ćwiczenia

Średnia ocen z projektu i warsztatu arteterapeutyczny, kreatywnych zadań w czasie zajęć.

Ocena z przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń i wykładów. Oceną końcową z przedmiotu jest średnia ocen z wykładów i ćwiczeń.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 50
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

 1. Gmitrowicz A., Karolak W., red., Arteterapia, Łódź 2000.
 2. Janicki A., Arteterapia, Wrocław 1990.
 3. Kwiatkowska G.E., Arteterapia, Lublin 1991.
 4. Kataryńczuk-Mania L., red., Metody i formy terapii sztuką, Zielona Góra 2005.
 5. Knapik M., Sacher W.A., red., Spotkania ze sztuką: koncepcja terapii artystycznej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania, Katowice 2005.
 6. erapia sztuką w edukacji, red. L. Kataryńczuk-Mania, J. Karcz, Zielona Góra 2004.
 7. Malchiodi C.A., red., Arteterapia, Gdańsk 2014
 8. Konieczna E.J., Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków 2003

Literatura uzupełniająca

 1. Opala-Wnuk K., Sztuka, która pomaga dzieciom, Łódź 2009.
 2. Piszczek M., Terapia zabawą: terapia przez sztukę, Warszawa 2002.
 3. Stańko-Kaczmarek M., Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej, Warszawa 2013.
 4. Kataryńczuk-Mania L., red., Z zagadnień terapii artystycznej, logopedycznej i pedagogicznej, Zielona Góra - Skarbona 2017
 5. Kataryńczuk-Mania L., red., Dziecko / Uczeń edukacja artystyczna terapia, Zielona Góra - Skarbona 2016
 6. Józefowski E., Stefańska A., Szablwska-Holeksa M., O arteterapii, edukacji i sztuce - teksty rozproszone i niepublikowane, Poznań 2012

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)