SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej i rewalidacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej i rewalidacji
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-TPTPE
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jolanta Lipińska-Lokś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu podstaw terapii pedagogicznej i rewalidacji. Doskonalenie umiejętności dostrzegania powiązań teorii z działalnością praktyczną. Kształtowanie postawy otwartości na specyficzne potrzeby dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym szczególnie z niepełnosprawnością.

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki specjalnej, pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej.

Zakres tematyczny

Wykłady

1) Miejsce terapii pedagogicznej w nauce i praktyce pedagogicznej. 2) Garnitur pojęciowy w terapii pedagogicznej. 3) Cele i zadania terapii pedagogicznej. 4) Przedmiot i podmiot w terapii pedagogicznej. 5) Uwarunkowania działalności terapeutycznej. 6) Rodzaje i aspekty terapii pedagogicznej. 7) Zasady w terapii pedagogicznej. 8) Efektywność terapii pedagogicznej. 9) Cechy dobrego terapeuty. 10) Rola rodziców w terapii pedagogicznej.

Ćwiczenia

1) Miejsce rewalidacji w nauce i praktyce pedagogicznej. 2) Ustalenia definicyjne podstawowych terminów z zakresu rewalidacji osób z niepełnosprawnością. 3) Biopsychospołeczne przesłanki rewalidacji. 4) Cele i zadania w rewalidacji. 5) Obszary rewalidacji osób z niepełnosprawnością. 6) Osoba z niepełnosprawnością – możliwości i ograniczenia jej rewalidacji. 7) Zasady, metody i środki w rewalidacji. 8) Kompetencje opiekunów w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Metody kształcenia

Wykłady

Wykład, pokaz.

Ćwiczenia

Dyskusja, pokaz, metoda problemowa.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady

Pozytywna ocena z egzaminu,  zakres egzaminu stanowią treści wykładu.

Ćwiczenia

Średnia ocen z: 1) Pozytywna ocena z kolokwium (po uzyskaniu 60% prawidłowych odpowiedzi), zakres kolokwium obejmuje treści ćwiczeniowe. 2) Aktywny udział w zajęciach, udział w dyskusji, pozytywna ocena merytoryczna prezentacji tematycznej.

Ocena z przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń i wykładów. Oceną końcową z przedmiotu jest średnia ocen z wykładów (egzaminu) i ćwiczeń.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 20
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 30
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole: poradnik dla nauczycieli, Warszawa 1989.
 2. Doroszewska J., Pedagogika specjalna, Wrocław 1989.
 3. Hulek A., Pedagogika rewalidacyjna, Warszawa 1988.
 4. Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2001.
 5. Uczniowie z chorobami przewlekłymi: jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację, red. B. Woynarowska, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. Dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie, red. I. Obuchowska, Warszawa 1991.
 2. Maciarz A., Uczeń z niepełnosprawnością w szkole masowej: poradnik dla rodziców, Warszawa 1992.
 3. Spionek H., Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa 1985.
 4. W kręgu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania, red. M. Sinica, A. Rudzińska-Rogoża, Zielona Góra 2005.
 5. Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji, red. A. Rudzińska-Rogoża, Kraków 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)