SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metoda Ruchu Rozwijającego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metoda Ruchu Rozwijającego
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-PWMRR
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jolanta Lipińska-Lokś
 • dr Ewa Janion
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z założeniami metody pedagogiki specjalnej wykorzystywanej w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wyposażenie studentów w umiejętność projektowania i realizowania oraz ewaluowania zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego z różnymi grupami dzieci.

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki specjalnej i metodyki pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakres tematyczny

Konwersatoria

1) Ruch jako czynnik rozwoju i środek terapii. 2) Geneza Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. 3) Założenia teoretyczne Metody Ruchu Rozwijającego. 4) Organizacja i realizacja zajęć stymulująco-terapeutycznych według Metody Ruchu Rozwijającego. 5) Grupy ćwiczeń stosowane w Metodzie Weroniki Sherborne. 6) Zakres zastosowania Metody Ruchu Rozwijającego. 7) Sposoby badania efektywności Metody Ruchu Rozwijającego. 8) Rola rodziców w Metodzie Weroniki Sherborne.

Metody kształcenia

Konwersatoria

Dyskusja, pokaz, praca z książką, zajęcia praktyczne.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatoria

Pozytywna ocena aktywności własnej studenta na zajęciach. Pozytywna ocena z kolokwium (po uzyskaniu 60% punktów). Pozytywna ocena merytoryczna i techniczna przygotowania i zrealizowania projektu. Ocenę końcową stanowi średnia arytmetryczna ocen cząstkowych.

Ocena z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z konwersatoriów

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Bogdanowicz M., Metoda Weroniki Sherborne w Polsce, „Scholasticus”, 1992, nr 2
 2. Bogdanowicz M., Skala Obserwacji Zachowania (SOZ) Dzieci i Rodziców uczestniczących w zajęciach Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Gdańsk 2003.
 3. Bogdanowicz M., Kasica A., Ruch Rozwijający dla wszystkich: efektywność metody Weroniki Sherborne, Gdańsk 2003.
 4. Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska, Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, Warszawa 1992.
 5. Sherborne W., Ruch Rozwijający dla dzieci, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca

 1. Bogdanowicz M., Okrzesik D., Opis i planowanie zajęć według metody Weroniki Sherborne, Gdańsk 2003.
 2. Breda E., Radość i poczucie bezpieczeństwa: zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, „Wychowanie w Przedszkolu” 1998, nr 2.
 3. Krawiec M., Choduga U., Z doświadczeń wspomagania terapii dzieci z wadą słuchu Weroniki Sherborne, „Scholasticus” 1994, nr 7-8.
 4. Kuś E., Metoda Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym, „Szkoła Specjalna” 1994, nr 4.
 5. Mirosław S., Wykorzystanie metody Weroniki Sherborne w pogotowiu opiekuńczym, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2000, nr 3.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Janion (ostatnia modyfikacja: 23-04-2018 17:42)