SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologiczne problemy okresu dorastania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologiczne problemy okresu dorastania
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-PWDOR
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Dostarczenie wiedzy na temat adolescencji, wybranych teoretycznych modeli zaburzeń i specyficznych problemów związanych z zaburzeniami okresu rozwojowego w aspekcie niepełnosprawności dziecka.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Konwersatoria

1) Wprowadzenie do problematyki adolescencji i wybrane teoretyczne modele zaburzeń oraz specyficzne problemy związane z zaburzeniami okresu rozwojowego. 2) Kryzysy adolescencyjne. 3) Kształtowanie się poczucia tożsamości. 4) Zadania rozwojowe okresu dorastania. 5) Wsparcie ukierunkowane na niepełnosprawną młodzież i rodzinę.

Metody kształcenia

Konwersatoria

Ćwiczenia, mini-wykład, praca z książką, metoda przypadku, metoda projektowa.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie odbywa się na podstawie aktywności studenta na zajęciach, kolokwium  oraz przygotowanej pracy projektowej lub zaliczeniowej.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa 2004.
  2. Kendall P.C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk 2004.
  3. Oleszkowicz A., Senejko A., Psychologia dorastania, Warszawa 2013.
  4. Pilecka W., Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży, Kraków 2011.
  5. M. Parchomiuk, Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną

Literatura uzupełniająca

  1. Gaś Z., Pomoc psychologiczna młodzieży, Warszawa 1995.
  2. Rola J., Upośledzenie umysłowe jako czynnik ryzyka dla depresji dziecięcej. Warszawa 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 21:58)