SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka pracy wychowawczo-dydaktycznej w systemie integracyjnym i włączającym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka pracy wychowawczo-dydaktycznej w systemie integracyjnym i włączającym
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-MPWDI
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie przez studentów zasad organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej w systemie integracyjnym i włączającym (inkluzyjnym). Opanowanie przez studentów umiejętności projektowania pracy wychowawczo-dydaktycznej w systemie integracyjnym i włączającym. Uwrażliwienie studentów na konieczność współpracy pedagoga specjalnego z nauczycielami oraz rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wymagania wstępne

Znajomość swoistych właściwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiadanie podstawowej wiedzy na metodyki terapii pedagogicznej i rewalidacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Znajomość podstaw edukacji elementarnej.

Zakres tematyczny

Konwersatoria

1) Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. 2) Aranżacja przestrzeni oraz środki edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 3) Planowanie zajęć dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: a) rewalidacja indywidulana uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, b) zajęcia w systemie integracyjnym i włączającym we współpracy z nauczycielem wiodącym. 4) Ocenianie osiągnieć uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 5) Badanie społecznej integracji w grupie. 6) Możliwości społecznej integracji grupy wychowanków. 7) Współpraca pedagoga specjalnego z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. 8) Ewaluacja pracy wychowawczo-dydaktycznej w systemie integracyjnym i włączającym. 9) Udział studentów w  organizacji wybranych zajęć z uczniami w systemie integracyjnym lub włączającym.

Metody kształcenia

Konwersatoria

Uczenie się we współpracy, dyskusja, pokaz, ćwiczenie praktyczne.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatoria

Średnia ocen z: 1) Projektu edukacyjnego. Kryteria oceny projektu od 2-do 5 za: a) rzetelność analizy problematyki, b) poprawność metodyczna, c) proponowanie dobrych rozwiązań zidentyfikowanych problemów, d) uwzględnienie indywidualnego i grupowego aspektu  działań edukacyjnych; 2) Kolokwium z treści ćwiczeń. Kryteria ocen: niedostateczna (0-50%); dostateczna (51-60%), dostateczna plus (61-70%); dobra (71-80%); dobra plus (81-90%); bardzo dobra (91-100%).

Ocena z przedmiotu

Oceną końcowa z przedmiotu jest ocena z konwersatoriów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 35
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Bąbka J., Edukacja integracyjna dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych: założenia i rzeczywistość, Poznań 2001.
 2. Hajdukiewicz M., Wysocka J., Nauczyciel w szkole uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania, Warszawa 2015.
 3. Lis-Kujawski A., Moje „ja” i szkoła integracyjna, Kraków 2010.
 4. Paszkiewicz A., Łobacz M., Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasie szkolnej, Warszawa 2013.
 5. Wychowanie i nauczanie integracyjne, red. J. Bogucka, Warszawa 1994.
 6. Serafin T., Kształcenie specjalne w systemie oświaty: vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca

 1. Flis R., Praca w klasie integracyjnej: materiały pomocnicze dla nauczycieli klas I-II szkoły podstawowej, Kraków 2005.
 2. Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna: nowa podstawa programowa, Warszawa 2010.
 3. Popławska J., Sierpińska B., Zacznijmy razem: dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej, Warszawa 2001.
 4. Reid J.A., Forrestal P., Cook J., Uczenie się w małych grupach w klasie, Warszawa 1996.
 5. Więckowski R., Pedagogika wczesnoszkolna, Warszawa 1993.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)