SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki plastyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki plastyczne
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-PWTPL
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Mirosław Gugała
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uwrażliwienie na występowanie różnorodności technik plastycznych i umiejętność ich rozróżniania, praktyczne i teoretyczne zapoznanie studenta z cechami charakterystycznymi podstawowych technik będących środkami wyrażania w procesie twórczym, oraz trafnego doboru i korzystania w pracy własnej.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Przedmiot obejmuje naukę wybranych technik plastycznych najbardziej charakterystycznych dla swoich dyscyplin w obszarze sztuk wizualnych, analizę terminów plastycznych takich jak np: kompozycja, walor, faktura, studium itp. inaczej rozumianych dla każdej z technik.

Dopuszczalna praca zespołowa nad jedną formą plastyczną, format pracy do uzgodnienia w procesie dydaktycznym, zależny od indywidualnych predyspozycji studenta. Przykładowe zagadnienia i tematy dopasowanych zadań praktycznych:

1. Rysunek - techniki rysunkowe, zaplecze warsztatowe - problem szkicu, projektu itp.

2. Malarstwo - techniki malarskie, zaplecze warsztatowe - problem barwy, światła itp.

3. Grafika - techniki graficzne, zaplecze warsztatowe - problem precyzji, ekspresji itp.

4. Rzeźba - techniki rzeźbiarskie, zaplecze warsztatowe - problem przestrzeni, materii itp.

Metody kształcenia

1. Prezentacje.

2. Dyskusje tematyczne.

3. Ćwiczenia praktyczne z korektą.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i wykonanie wszystkich zadań przewidzianych w programie zajęć.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 20
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 30
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1. Władysław Ślesicki, "Techniki malarskie, spoiwa organiczne", Wydawnictwo Arkady, Warszawa,1984

2. Ales Krejca, "Techniki sztuk graficznych", Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1984

3. Magdalena Gutowska, Bartłomiej Gutowski, "Historia sztuki. Rzeźba", Wydawnictwo SBM, Warszawa, 2016

Literatura uzupełniająca

1. Władysław Strzemiński, Teoria widzenia, Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, Gdańsk, 2001

2. Leszek Brogowski, "Sztuka i człowiek", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1989

3. Krystyna Zwolińska i Zasław Malicki, "Mały słownik terminów plastycznych", Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1993

Uwagi

Nie rozumiem pozycji 10. - "Obciążenie pracą", ilość godzin na moje oko jest inna niż w pozycji 3. - "Formy zajęć", do tego dochodzi informacja na temat studiów niestacjonarnych, o których nic nie wiem, być może mnie to nie dotyczy, zwłaszcza że te pozycje są nieedytowalne.

Proszę o weryfikację.

Dziękuję.


Zmodyfikowane przez mgr Mirosław Gugała (ostatnia modyfikacja: 14-10-2018 21:25)