SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologie w edukacji specjalnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologie w edukacji specjalnej
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-PWTES
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu możliwości zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji i rehabilitacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Nabycie umiejętności posługiwania się i stosowania wybranych rozwiązań sprzętowych i programowych w pracy z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Uwrażliwienie na niezbędność inkluzji osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie informacyjnym /cyfrowym

Wymagania wstępne

Opanowanie w podstawowym zakresie obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych, sprawne wykorzystywanie Internetu.

Zakres tematyczny

Laboratoria

1) Zastosowanie TIK w edukacji uczniów z niepełnosprawnością sensoryczną (wzroku, słuchu). 2) Zastosowanie TIK w edukacji uczniów z niepełnosprawnością ruchu. 3) Zastosowanie TIK w edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. 4) Zastosowanie TIK w edukacji uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 5) Zastosowanie TIK w edukacji uczniów z zaburzeniami rozwoju i realizacji mowy. 6) Internet dostępny dla osób z niepełnosprawnością – zasady WCAG.

Metody kształcenia

Laboratoria

Zajęcia warsztatowe, praca z książką.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratoria

Ocena z laboratoriów – średnia ocen z aktywności na zajęciach, kolokwium, prac kontrolnych

Ocena z przedmiotu

Oceną końcową jest ocena z laboratoriów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 10 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Komputer w kształceniu specjalnym, red. J. Łaszczyk, Warszawa 1998.
  2. Komputer w pedagogice specjalnej, red. B. Siemieniecki, Toruń 2005.
  3. Walter N., Nowe media dla niewidomych i słabowidzących, Poznań 2007.
  4. Ślusarczyk C., WCAG 2.0 jako podstawa uniwersalnego projektowania stron internetowych, Warszawa 2014.. 
  5. Zielińska J., Komputer w rozwoju sprawności komunikacyjnej dzieci niesłyszących, Toruń 2005.

Literatura uzupełniająca

  1. Barczak S., Florek J., Jakubowski S., Sydoruk T., Zdalna edukacja: potrzeby, szanse i zagrożenia, Warszawa 2006.
  2. Bednarek J., Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Warszawa 2005.
  3. Czerwińska M.,  Od Braille'a do DAISY – o czytaniu i czytelnictwie osób z niepełnosprawnością wzroku, [w:] Czytanie, czytelnictwo, czytelnik, red. A. Żbikowska-Migoń, Wrocław 2011, s. 175-188.
  4. Jakubowski S., Serafin R., Szczepankowski B., Urządzenia techniczne dla osób  niepełnosprawnych, Warszawa 1993.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)