SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogika zabawy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogika zabawy
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-PWPEZ
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Tomasz Fetzki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z teoretycznymi i metodycznymi podstawami pedagogiki zabawy. Rozwijanie umiejętności związanych z samodzielnym planowaniem i realizacją scenariuszy z wykorzystaniem metod i technik typowych dla pedagogiki zabawy.

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki i psychologii ogólnej.

Zakres tematyczny

Wykłady

1) Zabawa – definicje i znaczenie. 2) Strategie zabawowe w pracy z dziećmi i młodzieżą. 3) Zabawa a inne formy aktywności człowieka. 4) Teorie zabawy – J. Piageta, L.S. Wygotskiego, B. Sułkowskiego, D. B. Elkonina, J. Huizingi. 3) Warunki wspierające i przeszkadzające w zabawie, 4) Rola dorosłego w zabawie.

Ćwiczenia

1) Rodzaje zabaw – klasyfikacje i praktyczne realizacje. 2) Ograniczenia w zastosowaniu metod zabawowych w pracy z opiekuńczo-wychowawczej. 3) Sytuacje zabawowe. 4) Projektowanie scenariuszy zabaw dla dzieci. 5) Projektowanie imprez dla dzieci z wykorzystaniem różnorodnych zabaw.

Metody kształcenia

Wykłady

Wykład tradycyjny, wykład z elementami dyskusji, problemowy z zastosowaniem prezentacji medialnej.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady

Test sprawdzający wiedzę z wykładów na zaliczenie. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 60% punktów przewidzianych testem.

Ćwiczenia

Aktywność na zajęciach, ocena samodzielnie przygotowanych i zrealizowanych scenariuszy zajęć wychowawczych dla wskazanej grupy dzieci i młodzieży z uwzględnieniem założeń pedagogiki zabawy. Ocenę z ćwiczeń stanowi średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

Ocena z przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń i wykładów. Oceną końcową z przedmiotu jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z wykładów i ćwiczeń.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 50
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

 1. Czasopisma Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Zabawy „KLANZA”: „KLANZA w zabawie i edukacji dzieci”, „KLANZA w szkole”, „KLANZA w czasie wolnym”.
 2. Kędzior-Niczyporuk E., Wprowadzenie do pedagogiki zabawy, Lublin 2001.
 3. Szczęsna A., Możliwości i ograniczenia wykorzystania zabawy w działaniach wychowawczych, [w:] Kalendarz metodyczny, red. G. Gajewska, A. Szczęsna, A. Doliński, Zielona Góra 2001.
 4. Waloszek D., Zabawa – edukacja, Zielona, Góra 1996.
 5. Zaorska Z., Pedagogika zabawy – metodyka pracy z grupą; cykl zamieszczony w „Kropli” 1992.

Literatura uzupełniająca

 1. Dziecko w świecie zabawy: o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji, red. B. Dymara, Kraków 2009.
 2. Jachimska M., Grupa bawi się i pracuje, cz. 1, Wałbrzych 1994.
 3. Rojewska J., Grupa bawi się i pracuje, cz. 2, Wałbrzych 2000.
 4. Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy, red., B. Muchacka, M. Kieler-Turska, Kraków 1999.
 5. Vopel K.W., Gry i zabawy integracyjne dla dzieci i młodzieży, T I-IV, Kielce 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)