SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język migowy II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język migowy II
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-F1JM2
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Kochan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 45 3 27 1,8 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nauka wybranych znaków ideograficznych: bloki: zdrowie, zabawy dzieci, czas wolny, szkoła.

Wymagania wstępne

Język migowy 1.

Zakres tematyczny

Konwersatoria

Zapoznanie z wybranymi  znakami ideograficznymi z bloków tematycznych: zdrowie, zabawy dzieci, czas wolny,  szkoła.

Metody kształcenia

Konwersatoria

Praca grupowa, metoda warsztatowa.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatoria

1) Zaliczenie w formie pisemnej – pozytywną ocenę uzyska student, który otrzyma minimum 50% punktów (25%). 2) Sprawdzian praktyczny – pozytywną ocenę uzyska student, który otrzyma minimum 50% punktów (50%). 3) Ocena z zaangażowania studenta podczas zajęć (25%).

Ocena z przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń i wykładów. Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna ocen z wykładów oraz konwersatoriów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 35
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 65
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. Grenda P., Kosiba O., Leksykon języka migowego, Bogatynia 2011.
  2. Hendzel L.K., Słownik polskiego języka migowego, 1992.
  3. Pietrzak W., Język migowy dla pedagogów, Warszawa 1992.
  4. Pluta-Kowalska M., Kowalski M., Pomigaj mi mamo: językowy poradnik dla rodziców, Łódź 2009.
  5. Polski język migowy: konwersacje, red. A. Kwiecień, O. Romanowska, Łódź 2011.
  6. Prałat-Pyrzewicz I, Bajewska J., Język migowy w szkole i internacie, Warszawa 1994.
  7. Szczepankowski B., Podstawy języka migowego, Warszawa 1994.

Literatura uzupełniająca

1. Bouvet D., Mowa dziecka: wychowanie dwujęzyczne dziecka niesłyszącego, Warszawa 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)