SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

System Braillle'a II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu System Braillle'a II
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-F2SB2
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 45 3 27 1,8 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Doskonalenie umiejętności posługiwania się systemem wypukłego pisma punktowego dla niewidomych – system Braille’a: pisanie i czytanie tekstów, notacja matematyczna. Ukształtowanie umiejętności wykorzystywania systemu Braille’a jako narzędzia komunikacji, informacji, sposobu dostępu do literatury. Ukształtowanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami brajlowskimi. Ukształtowanie umiejętności przygotowywania książek dotykowych dla dzieci niewidomych i innych materiałów alternatywnych.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza tyflopedagogiczna. Opanowanie systemu Braille’a w podstawowym zakresie. Znajomość znaków brajlowskich w wersji pisanej i czytanej.

Zakres tematyczny

Konwersatoria

1) Doskonalenie umiejętności pisania i czytania. Pisanie własnych danych osobowych. Pisanie na maszynie brajlowskiej. Czytanie tekstu z podwójną interlinią. Wydawnictwa w systemie L. Braille’a. 2) Doskonalenie umiejętności pisania i czytania. Pisanie pod dyktando. Czytanie tekstu w zapisie zwartym. 3) Doskonalenie umiejętności pisania i czytania. Prowadzenie korespondencji. 4) Pisanie i czytanie cyfr i działań matematycznych. 5) Polskie ortograficzne skróty brajlowskie. 6) Tyflografika. 7) System pisma Braille’a a tyfloinformatyka. 8) Edytorstwo brajlowskiej książeczki dla dzieci.

Metody kształcenia

Konwersatoria

pokaz, warsztaty (praktyczna nauka systemu), praca z książką, film dydaktyczny, praca w grupach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatoria

Średnia ocen z indywidualnych i zespołowych prac kontrolnych oraz kolokwium.

Ocena z przedmiotu

Oceną końcową jest ocena z konwersatorium.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 50
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 50
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. Brajlowska notacja matematyczna, fizyczna, chemiczna, Kraków–Laski–Łódź 2011.
  2. Czerwińska M., Książka niewidomego, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, T. II, red. T. Pilch, Warszawa 2003.
  3. Jak przygotować niewidome dziecko do nauki Brajla? Przewodnik dla rodziców i nauczycieli, red. M. Paplińska, Warszawa 2012.
  4. Walter N., Nowe media dla niewidomych i słabowidzących, Poznań 2007.
  5. Więckowska E., Nauczanie niewidomych dzieci rysunku: przewodnik dla nauczyciela, Laski 2008.

Literatura uzupełniająca

  1. Józefowicz T., Saloni Z., System polskich ortograficznych skrótów brajlowskich: omówienie systemu i jego historia, „Zeszyty Tyflologiczne” 1991, nr 8.
  2. Niewidomi w świecie książek i bibliotek: wybrane zagadnienia, red. M. Czerwińska, T. Dederko, Kielce 2008.
  3. Rehabilitacja oraz edukacja dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu wzroku, red. J. Pilecki, M. Kozłowski, Kraków 1999.
  4. Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do wersji brajlowskiej, red. P. Wdówik, Warszawa 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)