SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

System Braillle'a I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu System Braillle'a I
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-F2SB1
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie podstawowej wiedzy na temat historii, morfologii, znaczenia rewalidacyjnego systemu Braille’a. Opanowanie przez studentów umiejętności posługiwania się systemem wypukłego pisma punktowego dla niewidomych – system Braille’a: pisanie i czytanie. Ukształtowanie umiejętności wykorzystywania systemu Braille’a jako narzędzia komunikacji, informacji, sposobu dostępu do literatury. Wyzwolenie przekonania o zasadności nauczania systemu Braille’a uczniów z niepełnosprawnością wzroku.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Wykłady

1) Osoba z niepełnosprawnością wzroku – specyfika dostępu do informacji. 2) Historia pisma dla niewidomych. 3) System wypukłego pisma punktowego Braille’a w procesie edukacji, rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku. 4) Morfologia systemu pisma Braille’a.

Konwersatoria

1) Pomoce do nauki pisania w systemie Braille’a; zasady pisania w tabliczce brajlowskiej; technika czytania w systemie Braille’a. 2) Praktyczna nauka czytania i pisania systemem pisma Braille’a (zapis w tabliczce i odczytywanie znaków ujętych w tablicy Monniera dla j. polskiego). 3) Pisanie na mechanicznej maszynie brajlowskiej.

Metody kształcenia

Wykłady

Wykład informacyjny i konwersatoryjny.

Konwersatoria

Pokaz, warsztaty (praktyczna nauka systemu), praca z książką, film dydaktyczny, praca w grupach.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady

Średnia ocen za aktywność na zajęciach, kolokwium i udział w dyskusji.

Konwersatoria

Średnia ocen za Indywidualane i zespołowe prace kontrolne oraz kolokwium.

Ocena z przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń i wykładów. Oceną końcową z przedmiotu jest średnia artmetyczna z wykładów  i konwerstoriów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 40 70
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

  1. Banaś H., Koprowska B., Droga do książki: podręcznik do nauki czytania i pisania systemem L. Braille’a dla dorosłych niewidomych, Warszawa 1985.
  2. Czerwińska M., Alfabet Braille’a, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, T. I, red. T. Pilch, Warszawa 2003.
  3. Czerwińska M., Pismo i książka w systemie L. Braille'a w Polsce: historia i funkcje rewalidacyjne, Warszawa 1999.
  4. Jak przygotować niewidome dziecko do nauki Brajla? Przewodnik dla rodziców i nauczycieli, red. M. Paplińska, Warszawa 2012.
  5. Klimasiński K., Czytanie dotykiem: specyficzne zagadnienia odbioru tekstów brajlowskich przez niewidomych, Warszawa 1984.

Literatura uzupełniająca

  1. Kuczyńska-Kwapisz J., Kwapisz J., Rehabilitacja osób niewidomych i słabo widzących, Warszawa 1996.
  2. Majewski T., Tyflopsychologia rozwojowa, Warszawa 2002.
  3. Mangold S.S., MANGOLD – Rozwojowy Program Percepcji Dotykowej i Rozpoznawania Liter Brajlowskich, Warszawa 2000.
  4. Więckowska E., Nauczanie niewidomych dzieci rysunku: przewodnik dla nauczyciela, Laski 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)