SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metoda ośrodków pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metoda ośrodków pracy
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-PWMOP
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Tomasz Fetzki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z założeniami, celami i specyfiką metody ośrodków pracy. Kształtowanie u studentów umiejętności przygotowywania konspektów i realizacji zajęć dydaktyczno-rewalidacyjnych z wykorzystaniem metody ośrodków pracy.

Wymagania wstępne

Wiedza z subdyscyplin pedagogiki specjalnej dotycząca swoistych właściwości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zakres tematyczny

Konwersatoria

1) Geneza, cele i założenia metody ośrodków pracy. 2) Etapy dziennego ośrodka pracy (zajęcia wstępne; praca poznawcza – obserwacja, kojarzenie; ekspresja i zajęcia końcowe). 3) Planowanie, przygotowanie i zasady realizacji zajęć dydaktyczno-rewalidacyjnych metodą ośrodków pracy. 4)  Zastosowanie metody w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży. 5) Efektywność metody. 6) Analiza przygotowywanych przez studentów konspektów i omawianie realizowanych przez nich zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem  metody ośrodków pracy.

Metody kształcenia

Konwersatoria

Pokaz, dyskusja, warsztaty.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatoria

Średnia ocen z: 1) Opracowania konspektu zajęć terapeutyczno-rewalidacyjnych z wykorzystaniem metody ośrodków pracy. Kryteria oceny konspektu od 2 do 5 za: a) poprawność metodyczną, b) odpowiedni dobór ćwiczeń, zadań do rodzaju specjalnych potrzeb edukacyjnych ich uczestników, c) atrakcyjność zajęć, d) środki edukacyjne; 2) Realizację zaprojektowanych zajęć warsztatowych. Kryteria oceny zajęć od 2 do 5 za: a) poprawność metodyczną, b) komunikatywność przekazu zadań, c) atrakcyjność zajęć, d) umiejętność zdyscyplinowania uczestników; e) umiejętność dokonania samooceny przeprowadzonych zajęć pod kątem ich walorów i mankamentów.

Ocena z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotu jest ocena z konwersatoriów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 15
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 35
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Dziedzic S., Rewalidacja upośledzonych umysłowo, [w:] Pedagogika rewalidacyjna, red. A. Hulek, Warszawa 1980.
  2. Grzegorzewska M., Pedagogika specjalna, Warszawa 1964.
  3. Kirejczyk K., Metoda Decroly'ego, metoda ośrodków zainteresowań a metoda ośrodków pracy, [w:] Upośledzenie umysłowe – pedagogika, red. K. Kirejczyk, Warszawa 1981.

Literatura uzupełniająca

  1. Elementy metodyki nauczania dzieci klas I-III szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, red. O. Likszo, Zielona Góra 1996.
  2. Kosińska A., Polak A., Żiżka D., Uczę metodą ośrodków pracy: materiały pomocnicze dla nauczycieli, Warszawa 1999.
  3. Kosterska I., Materiały metodyczne do nauczania w klasach I-III szkoły specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim: metoda ośrodków pracy, Katowice 1995.
  4. Tkaczyk G., Podobieństwa i różnice między metodą ośrodków zainteresowań a metodą ośrodków pracy, [w:] Wybrane zagadnienia z metodyki nauczania i wychowania upośledzonych umysłowo, red. G. Tkaczyk, Lublin 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)