SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biblioterapia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biblioterapia
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-PWBIB
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z teoretycznymi (interdyscyplinarnymi) i metodycznymi podstawami biblioterapii. Rozbudzenie kreatywności studentów w zakresie organizacji i realizacji     postępowania biblioterapeutycznego: tworzenia modeli postępowania biblioterapeutycznego, materiałów biblioterapeutycznych, stosowania wybranych technik biblioterapeutycznych. Ukształtowanie wrażliwości na potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i słowo pisane i mówione – jako środki oddziaływania terapeutycznego.

Wymagania wstępne

Wstępna orientacja w pedagogicznej i psychologicznej problematyce człowieka, jego rozwoju i funkcjonowania. Umiejętność intyrdyscyplinarnego rozumienia problematyki człowieka. Wrażliwość na życiowe problemy człowieka, empatia i otwartość.

Zakres tematyczny

Konwersatoria

1) Geneza i ewolucja biblioterapii na świecie i w Polsce. 2) Podstawy teoretyczne i metodyczne biblioterapii; biblioterapia jako nauka i metoda terapii. 3) Biblioterapia a czytanie i czytelnictwo; inicjacja czytelnicza dzieci. 4) Biblioterapia we wczesnym wspomaganiu rozwoju i terapii pedagogicznej  dzieci: niepełnosprawnych sensorycznie, niepełnosprawnych intelektualnie, przewlekle chorych, z niepełnosprawnością ruchu, ze spektrum autyzmu i  niepełnosprawnością złożoną – metodyka postępowania biblioterapeutycznego. 5) Bajkoterapia w redukcji lęku u dzieci. 6) Poezjoterapia i jej wybrane techniki we wczesnym wspomaganiu rozwoju i terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. 7) Materiał alternatywny w postępowaniu biblioterapeutycznym.

Metody kształcenia

Konwersatoria

Praca z książką, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, pokaz, metody ekspresyjne.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatoria

Średnia ocena z: 1) aktywnego udziału w zajęciach, 2) kolokwium, 3) prac praktycznych (indywidualnych i zespołowych).

Ocena z przedmiotu

Oceną z przedmiotu jest ocena z konwersatoriów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 45
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  1. Borecka I., Biblioterapia formą terapii pedagogicznej, Wałbrzych 2001.
  2. Borecka I., Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum, Wałbrzych 2002.
  3. Czerwińska M., Biblioterapia, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. I, Warszawa 2003, s. 380-385.
  4. Molicka M., Biblioterapia i bajkoterapia: rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie, Poznań 2011.

Literatura uzupełniająca

1. Konieczna E.J., Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)