SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawne aspekty edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawne aspekty edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-PWPAP
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Helena Ochonczenko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z przepisami prawa oświatowego, które regulują organizację edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wymagania wstępne

Wiedza z subdyscyplin pedagogiki specjalnej dotycząca swoistych właściwości dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Zakres tematyczny

Wykłady

1) Kategoria uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 2)  Międzynarodowe dokumenty wyznaczające politykę państwa wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 3) Akty prawne regulujące organizację edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym szczególnie z niepełnosprawnością, w systemie integracyjnymi i włączającym. 4) Zasady organizacji i planowania kształcenia uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie integracyjnym i włączającym w świetle przepisów prawnych. 5) Zasady organizacji i planowania zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznym w stosunku do dziecka lub ucznia z trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnego, niedostosowanego społecznie oraz zagrożonego niedostosowaniem społecznym  w świetle przypisów prawnych. 6) Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 7) Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole. 

Metody kształcenia

Wykłady

wykład, pokaz, dyskusja.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady

Egzamin pisemny z problematyki wykładów. Kryteria ocen: niedostateczny (0-59%); dostateczny (60-67%), dostateczny plus (68-75%); dobry (76-83%); dobry plus (84-91%); bardzo dobry (91-100%).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 25
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Kraków 2015.
 2. Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik. Warszawa 2010.
 3. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli. Warszawa 2010.
 4. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe: cz. 1 i 2. Warszawa 2010.
 5. Ustawa Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
  i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz.U. z 2013 r. Poz. 532.
 7. Rozporządzeniem MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostoswanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz.U. z 2015 r. Poz. 1113.
 8. Thompson J., Specjalne potrzeby edukacyjne, Warszawa 2013. 

Literatura uzupełniająca

 1. Deklaracja z Salamanki oraz Wytyczne dla działania w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych przyjęte przez Światową Konferencję dotyczącą Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych: Dostęp i Jakość, UNESCO, Salamanka, Hiszpania, 7-10 czerwca 1994.
 2. Garstka T., Wybrane problemy dotyczące pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 2011 (e-book).
 3. Głodkowska J., Model kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – różnice nie mogą dzielić, [w:] Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe, cz. 1. Warszawa 2010.
 4. Wiszejko-Wierzbicka D., Specjalne potrzeby ucznia czy szkoły? Przewodnik po edukacji włączającej pomocą w rozwijaniu kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły. „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2012, nr 4
 5. Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, 2012.
 6. Konwencja o prawach dziecka,  1991.
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, Dz.U. z 2015 r, Poz. 843.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)