SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Emisja głosu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Emisja głosu
Kod przedmiotu 05.1-WP-PSPP-EGŁOS
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami emisji i higieny głosu. Poznanie podstawowych ćwiczeń sprawności głosowej i autoprezentacji.

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej, pedagogiki.

Zakres tematyczny

Cele i zadania przedmiotu emisja głosu. Głos – podstawowym narzędziem pracy nauczyciela (środek przekazu dydaktycznego, budowanie autorytetu nauczyciela). Głos jako podstawowe narzędzie autoprezentacji, ekspresji, komunikacji. Ciało jako zbiór rezonatorów (rezonatory: głowowy, piersiowy, brzuszny; sposoby kierowania dźwięku, praca nad barwą głosu). Konteksty kształcenia emisyjnego (ćwiczenia usprawniające aparat głosotwórczy). Sztuka mówienia sztuka śpiewania (ekspresja wypowiedzi, mowa ciała, ćwiczenia intonacji). Praca z tekstem – praktyczne wykorzystanie ćwiczeń artykulacyjnych. Higiena głosu (najczęstsze dolegliwości i schorzenia głosowe, uwarunkowania). Ćwiczenia relaksacyjne pomocne w prawidłowej emisji głosu. Profilaktyka i rehabilitacja głosu.

Metody kształcenia

Metody ekspresyjne, asymilacji wiedzy.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Konwersatoria

Zaliczenie z oceną na podstawie aktywnej obecności i dyskusji studentów, pracy pisemnej i autoprezentacji.

Ocena końcowa

Ocena końcowa jest ocena z konwersatoriów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 10 30
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1.      Broszkiewicz B., Teatr szkolny. Akcent, intonacja, intencje, Wrocław 2004.

2.      Broszkiewicz B., Teatr szkolny. Głoski, sylaby, wyrazy, Wrocław 2003.

3.      Gawronska M., Podstawy wymowy i impostacji głosu, Wrocław 2001.

4.      Grombel B.E. i In., Zasady komunikacji werbalnej, Poznań 2001.

5.      Kataryńczuk -Mania L., Kowalkowska I., red., Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy, Zielona Góra 2006.

6.      Łasiński G., Sztuka prezentacji, Poznań 2000.

7.      Oczkoś M., Abecadło mówienia: wstęp do nauki poprawnej wymowy, Warszawa 2000.

8.      Oczkoś M., Sztuka poprawnej wymowy, Warszawa 2007.

9.      Przybysz-Piwko M., red., Emisja głosu nauczyciela, Warszawa 2006.

10.    Kisiel M., Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczyciela, Dąbrowa Górnicza 2012

Literatura uzupełniająca

1.      Laskowska H., Podstawy emisji głosu, Bydgoszcz 2000.

2.      Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1997.

3.      Toczyska B., Sarabanda w chaszczach, Gdańsk 1999.

4.      Uchyła-Zroski J., Głos mówiony i śpiewany: z zagadnień pedagogiki muzycznej, Piotrków Trybunalski 1998.

5.      Binkuńska E., Higiena i emisja głosu mówionego, Bydgoszcz 2012

6.      Jackiewicz U., Wybrane zagadnienia z emisji głosu - praca z dziećmi, Płock 2003

7.      Szkiełkowska A., Kazanecka E., Emisja głosu : wskazówki metodyczne, Warszawa 2011

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)