SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogika seksualna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogika seksualna
Kod przedmiotu 05.9-WP-PSPP-PSEKS
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Krzysztof Wąż, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy na temat seksualności osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie, zdrowia seksualnego, prawidłowości rozwoju psychoseksualnego, aktywności seksualnej i jej biologicznych, psychicznych, społecznych i etycznych uwarunkowań a także wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień pedagogiki seksualnej. Kształtowanie właściwego stosunku do wspierania rozwoju psychoseksualnego wychowanka i podejmowania działań profilaktycznych.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykłady

1) Seksualność człowieka. Biologiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania aktywności seksualnej. 2) Seksualność osób chorych i niepełnosprawnych. 3) Socjalizacja seksualna, podstawowe agendy socjalizacji seksualnej i ich rola w przypadku osób niepełnosprawnych. 4) Obyczajowość seksualna. 5) Przedmiot, cele i zadania pedagogiki seksualnej. Wychowanie seksualne, socjalizacja seksualna, uświadamianie seksualne, zdrowie seksualne i reprodukcyjne człowieka. 6) Edukacja seksualna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Rozdźwięk pomiędzy potrzebami i realizacją. 7) Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych. Program profilaktyki wczesnego rodzicielstwa oraz racjonalizowania decyzji prokreacyjnych jako przykład efektywnych rozwiązań w tym zakresie.

Ćwiczenia

1) Rola seksualności w społecznym funkcjonowaniu człowieka. Mity i stereotypy związane z seksualnością osób z niepełnosprawnością. 2) Płeć człowieka w wymiarze biologicznym, psychologicznym i społeczno-kulturowym. 3) Wychowanie a role płciowe. 4) Rozwój psychoseksualny człowieka. Seksualność człowieka w cyklu życia. Rozwój psychoseksualny dzieci. Dojrzewanie dziewcząt i chłopców, różnice w dojrzewaniu. 5) Pojęcie normy w seksuologii; zaburzenia seksualne. 6) Zagadnienia przemocy seksualnej wobec osób dorosłych i dzieci, zwłaszcza osób z niepełnosprawnością – typy przemocy, objawy wykorzystywania, prawo a przemoc seksualna. 7) Zagadnienia masturbacji, przemocy seksualnej oraz antykoncepcji jako tematy edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością.

Metody kształcenia

Wykłady

Wykład konwersatoryjny

Ćwiczenia

Dyskusja, pogadanka heurystyczna, metoda projektów

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady

Wykłady z przedmiotu kończą się zaliczeniem z oceną. Metodą weryfikacji efektów kształcenia jest test z progami punktowymi.

Ćwiczenia

Ćwiczenia z przedmiotu kończą się zaliczeniem z oceną. Metodami weryfikacji efektów kształcenia są: ocena prezentacji wybranego zagadnienia programowego w toku zajęć – praca grupowa; ocena wykonania zadania indywidualnego „Rola pedagoga we wspieraniu rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością”; ocena sposobu prezentacji i argumentacji własnych poglądów w toku zajęć.

Ocena z przedmiotu

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń i wykładów. Końcowa ocena z przedmiotu to to średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i wykładów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 32 20
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 23 35
Łącznie 55 55
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 

 1. Bancroft J., Seksualność człowieka, Wrocław 2011.
 2. Fornalik I., Jak edukować seksualnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną? Poradnik dla specjalistów, Warszawa 2013.
 3. Grzelak J., Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży: aktualny stan badań i na świecie i w Polsce, Warszawa 2006.
 4. Izdebski Z., Niemiec T., Wąż K., (Zbyt)młodzi rodzice, Warszawa 2011.
 5. Izdebski Z., Rozwój seksualny, [w:] Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, red. B. Woynarowska, Warszawa 2010.
 6. Izdebski Z., Długołęcka A., Radomski D., Psychoseksualne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością: studium badawcze, Zielona Góra 2015.
 7. Kijak R.J., Seks i niepełnosprawność: doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków 2009.
 8. Kościelska M., Niechciana seksualność: o ludzkich potrzebach osób niepełnosprawnych intelektualnie, Warszawa 2004.
 9. Lew-Starowicz Z., Długołęcka A., Edukacja seksualna, Warszawa 2006.
 10. Pankowska D., Wychowanie a role płciowe, Gdańsk 2005.
 11. Reynolds K.E., Sexuality and Severe Autism. A Practical Guide for Parents, Caregivers and Health Educators, London 2014.
 12. Ostrowska A., O seksualności osób niepełnosprawnych, Warszawa 2007.
 13. Seksualność człowieka w cyklu życia, red. M. Beisert, Warszawa 2006.
 14. Żyta A., Małżeństwa i rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną – wyzwania współczesności, „Edukacja Dorosłych” 2013, nr 2.

Literatura uzupełniająca

 1. Beisert M., Psychologia zaburzeń seksualnych, [w:] Psychologia kliniczna, T. II, red. H. Sęk, Warszawa 2007.
 2. Fornalik I., Dojrzewanie, Miłość, Seks: poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną, Warszawa 2013.
 3. Izdebski Z., Postawy Polaków wobec seksualności osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie, [w:] Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – uwalnianie od schematów i uprzedzeń, red. J. Głodkowska, A. Giryński, Warszawa 2005.
 4. Izdebski Z., Seksualność Polaków na początku XXI wieku: studium badawcze, Kraków 2012.
 5. Pospiszyl K., Przestępstwa seksualne, Warszawa 2008.
 6. Zagrożenia okresu dorastania, red. Z. Izdebski, Zielona Góra 2008.
 7. Bądź odpowiedzialny, Wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie: opis programu edukacyjnego i jego realizacji, red. K. Wąż, Zielona Góra 2008.
 8. Wojtasiński Z., 101 mitów o seksie, Warszawa 2012.

Zielona-Jenek M., Chodecka A., Jestem dziewczynką, jestem chłopcem: jak wspomagać rozwój seksualny dziecka, Gdańsk 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 09-04-2018 16:45)