SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną
Kod przedmiotu 05.6-WP-PSpP-MWWNS
Wydział Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Kierunek Pedagogika specjalna / Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
 • mgr Regina Korzeniowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uporządkowanie wiedzy dotyczącej specyfiki rozwoju psychoruchowego dziecka  z niepełnosprawnością sensoryczną /słuchu, wzroku/. Kształtowanie umiejętności w zakresie wybranych metod wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną /słuchu, wzroku/. Uwrażliwienie na niezbędność objęcia małych dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną /słuchu, wzroku/ oddziaływaniami wczesnego wspomagania rozwoju.

Wymagania wstępne

Usystematyzowana podstawowa wiedza z zakresu tyflopedagogiki i surdopedagogiki.

Zakres tematyczny

Konwersatoria

1) Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną /słuchu, wzroku/ – terminologia. 2) Specyfika rozwoju procesów orientacyjno-poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych i społecznego funkcjonowania małych dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną /słuchu, wzroku/. 3) Wczesna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu i wadą wzroku. 4) Wychowanie słuchowe dzieci niesłyszących. 5) Rozwijanie podstawowych form aktywności dzieci z niepełnosprawnością wzroku. 6) Podstawowe programy wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną /słuchu, wzroku/. 7) Przygotowanie dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną /słuchu, wzroku/ do nauki szkolnej     

Metody kształcenia

Praca z książką, pokaz z instruktażem, warsztat nabywania wybranych umiejętności, film dydaktyczny.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z konwersatoriów –  średnia ocen z aktywności na zajęciach, kolokwium, prac kontrolnych.

Ocena z przedmiotu

Oceną z przedmiotu jest ocena z konwersatoriów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 20
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 20 35
Łącznie 55 55
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

 1. Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu w szkole powszechnej  i w przedszkolu, red. J.  Kosmalowa, Warszawa 1997.
 2. Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły, red. A. Jakoniuk-Diallo, Poznań 2017.
 3. Majewski T., Tyflopsychologia rozwojowa, Warszawa 2002.
 4.  Moje dziecko nie słyszy. Materiały dla rodziców dzieci z wadą słuchu, red. J. Kobosko, Warszawa 1999.
 5. Problemy wczesnej rehabilitacji niewidomych i słabowidzących dzieci. Materiały z konferencji, Rembertów 17-18 listopada 1995 r., Warszawa 1995.
 6. Rozwój i wychowanie niewidomego dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym, red. M. Orkan-Łęcka, Warszawa 1985.
 7. Szczepankowski B., Wspomaganie rozwoju dziecka niesłyszącego. Audiofonologia pedagogiczna, Warszawa 2009.
 8. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzroku – w kręgu diagnozy i terapii, red. K. Czerwińska, Warszawa 2015.
 9. Wspomaganie rozwoju małych dzieci z uszkodzonym wzrokiem, red. G. Walczak, Warszawa 2004.
 10. Wybrane aspekty rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością wzroku, red. K. Czerwińska, Warszawa 2016.

 

Literatura uzupełniająca

 1. Cieszyńska J., Kocham uczyć czytać: poradnik dla rodziców i nauczycieli, Kraków 2011.
 2. Cieszyńska J., Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, Kraków 2001.
 3. Czerwińska M., Rehabilitacja osób niewidomych, (w:) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5: R-St, Warszawa 2006.
 4. Krzeszowski T., Gdy dziecko niedowidzi. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, Bydgoszcz 1993.
 5. Listy o wychowaniu dziecka z wadą słuchu. Poradnik dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 1982.
 6. Lowe A., Rozwijanie słuchu w zabawie, Warszawa 1983.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-05-2018 13:14)