SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rodzaje dziennikarstwa II (dziennikarstwo śledcze i interwencyjne) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rodzaje dziennikarstwa II (dziennikarstwo śledcze i interwencyjne)
Kod przedmiotu 15.1-WH-DiksD-RDSil-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza: zapoznanie studenta ze specyfiką dziennikarstwa śledczego oraz statusem i profilem dziennikarza śledczego, z problemami tego wymagającego rodzaju dziennikarstwa oraz perspektywami rozwoju.

Umiejętności: kształcenie i rozwijanie technik wypracowanych przez dziennikarzy śledczych w celu zdobywania, weryfikowania, selekcjonowania informacji oraz opracowywania, tworzenia i prezentowania materiałów przeznaczonych do publikacji.

Kompetencja: uwrażliwienie studenta na misyjną funkcję mediów masowych, uświadomienie wagi dziennikarstwa śledczego jako formy kontroli praworządności.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Dziennikarstwo śledcze jako fundament IV władzy w społeczeństwach demokratycznych. Specyfika warsztatu dziennikarza śledczego – źródła informacji, sposoby ich weryfikowania i selekcjonowania oraz formy publikacji. Gatunki dziennikarstwa obywatelskiego. Historia dziennikarstwa śledczego na świecie i w Polsce. Najsłynniejsze śledztwa dziennikarskie. Studium przypadku: reportaże śledcze „Dużego Formatu”.

Metody kształcenia

Metody warsztatowe obejmują zróżnicowane ćwiczenia, kształtujące specyficzne kompetencje dziennikarskie (poznawcze, językowo-stylistyczne, argumentacyjne, konwersacyjne, techniczne). Uczestnicząc w nich aktywnie na kolejnych etapach, student tworzy swoje portfolio, w którym gromadzi materiały z zakresu określonego rodzaju dziennikarstwa. Zakłada się, że część z tych materiałów zostanie opublikowana. Portfolio zaś ma służyć jako prezentacja dorobku dla przyszłego pracodawcy.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 45 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 55 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

 1. Biblia dziennikarstwa, red. A. Nizioł, A. Skworz, Warszawa 2010.
 2. Dziennikarstwo i świat mediów (nowa edycja), red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2014.
 3. Dziennikarstwo śledcze. Teoria i praktyka w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych, red. M. Palczewski i M. Worsowicz, Łódź 2006.
 4. Chyliński M., Russ-Mohl S., Dziennikarstwo, Warszawa 2008.
 5. Magdoń A., Reporter i jego warsztat, Kraków 2000.
 6. Spark D., Dziennikarstwo śledcze, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2007
 2. Hennesy B., Dziennikarstwo publicystyczne, Kraków 2009.
 3. Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006.
 4. Steciąg M., Informacja, wywiad, felieton, Zielona Góra 2006.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 15-06-2019 14:03)