SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Problemowe korzystanie z internetu i gier video - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Problemowe korzystanie z internetu i gier video
Kod przedmiotu 14.4-WP-UB-PKI
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Uzależnienia behawioralne- diagnoza i pomoc psychologiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Egzamin
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specjalistyczną wiedzą na temat problemowego korzystania z Internetu i gier.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Problemowe korzystanie z internetu i gier jako uzależnienie behawioralne.Kryteria diagnostyczne problemowego korzystania z gier video i Internetu. Obraz kliniczny osób uzależnionych. Kwestionariuszowe metody diagnozy zaburzonego używania internetu i gier.  Czynniki ryzyka i czynniki chroniące przed rozwojem problemowego grania. Rola osobowości w kształtowaniu się uzależnień behawioralnych. Profilaktyka i terapia.

Metody kształcenia

  • wykład klasyczny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne, dyskusja dydaktyczna, case study

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się egzaminem – egzamin  pisemny.

Literatura podstawowa

1. Poprawa, R. (2009). Oczekiwania efektów korzystania z Internetu a problematyczne jego używanie. Psychologia Jakości Życia, 8(1), 21-44

2. Poprawa, R. (2009). W pułapce Internetu. Kontrowersje fakty, mechanizmy. W: M. Jeziński, (red.), Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, Internet (s. 227-240). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

3. Poprawa, R. (2011). Test problematycznego używania Internetu. Adaptacja i ocena psychometryczna Internet Addiction Test K.Young. Przegląd Psychologiczny, 54(2), 193-216

4. Poprawa R. (2012). Problematyczne używanie internetu – symptomy i metoda diagnozy. Badania wśród dorastającej młodzieży. Psychologia Jakości Życia, 11(1), 57-82

5.  Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.Grzegorzewska I. Cierpiałkowska L. (2018). Uzależnienia behawioralne, Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca

  1. Aboujaoude, E. (2012). Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e-osobowości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (wybrane rozdziały)..
  2. Izdebski, P., Kotyśko, M. (2016). Problemowe korzystanie z nowych mediów. W: B.Habrat (red.), Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne (s.219-304). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
  3. Poprawa, R. (2009). Oczekiwania efektów korzystania z Internetu a problematyczne jego używanie. Psychologia Jakości Życia, 8(1), 21-4

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-06-2019 19:00)