SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Słuchanie ze zrozumieniem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Słuchanie ze zrozumieniem
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-SZZ-K-S14_pNadGenJABDQ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Marta Ratajczak
  • dr Gerda Nogal
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest doskonalenie sprawności słuchania ze zrozumieniem jako umiejętności receptywnej ze szczególnym uwzględnieniem metod ‘skutecznego’ lub pasywnego słuchania (globalnego, selektywnego etc.), w którym zasadniczą rolę odgrywa praca z treścią słuchanych tekstów.

Kolejnym celem przedmiotu jest rozwijanie technik słuchania jako sprawności aktywnej, w której student świadomie koncentruje uwagę na warstwie językowej słuchanego tekstu, w tym jego cechach gramatycznych, strukturach leksykalnych oraz właściwościach fonetycznych. Ma to na celu wykorzystanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem do formułowania własnych wypowiedzi (umiejętność produktywna). 

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Treści z zakresu ogólnej kompetencji poznawczej ogniskujące się wokół aktualnych zagadnień i obszarów życia codziennego oraz tematów i rytuałów komunikacji międzyludzkiej, aspektów polityczno-kulturowych życia społecznego oraz wiedzy krajo- i kulturoznawczej rodzimego i docelowego obszaru językowego.

 

Metody kształcenia

Pogadanka, dyskusja, praca z tekstem, z podręcznikiem i nośnikami multimedialnymi, ćwiczenia utrwalające (ustne i pisemne), ćwiczenia produkcyjne (tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych); formy socjalne: praca indywidualna, w grupach, w parach.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

WARUNKI ZALICZENIA:

Przygotowanie i aktywność słuchaczy na zajęciach, progresja kompetencji językowych, zaliczenie pisemnych kolokwiów sprawdzających.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 40 28
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 35 47
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

  • Anneli, Billina: Hören & Sprechen B1. Hueber 2013.
  • Koithan, Ute/ Schmitz, Helen/ Sieber, Tanja: Aspekte neu. Mittelstufe Deutsch. Niveau B1. Lektorklett 2015.
  • Schulze-Knitter, Uta: Kurzgeschichten lesen, hören und verstehen. Persen 2016.
  • Testbuch. Poznań: Lektor Klett 2003.
  • Wagner, Anna: Hören und Verstehen ohne Probleme. Poznań: Wagros 2007.
  • O doborze źródeł decyduje każdorazowo nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia.

Literatura uzupełniająca

O doborze źródeł decyduje każdorazowo nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Marta Ratajczak (ostatnia modyfikacja: 31-05-2019 10:56)