SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka niemieckiego V - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka niemieckiego V
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGP-PN5-18
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Tadeusz Zuchewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka niemieckiego V - Pisanie - Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego V -Ćwiczenia z tekstem - Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego V - Konwersacje - Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem modułu jest równomierne wykształcanie i pogłębianie czterech głównych kompetencji językowych: sprawności mówienia i słuchania oraz czytania i pisania. Studenci powinni świadomie i systematycznie doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne oraz praktyczne opanowanie różnych podsystemów języka niemieckiego.
W skład modułu wchodzą następujące elementy (sprawności):
Pisanie,
Ćwiczenia z tekstem,
Konwersacje.

Oczekiwany poziom opanowania języka po ukończeniu kursu: C1.1

 

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2.1.

Zakres tematyczny

- tematyka związana z życiem codziennym 

- zawód i praca zawodowa

- tematyka związana z aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, politycznymi i gospodarczymi 

- tematyka związana z krajami niemieckojęzycznymi 

Metody kształcenia

Metoda sytuacyjna, metoda przypadków, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, burza mózgów, giełda pomysłów, dyskusja (panelowa, okrągłego stołu, wielokrotna), debata.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są: regularna obecność i aktywność na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny/ocen z kolokwium, testów, zadań domowych, prac pisemnych przygotowywanych na zajęciach oraz w ramach indywidualnych i/lub grupowych prac domowych.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 95 60
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 85 120
Łącznie 180 180
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 4
Łącznie 6 6

Literatura podstawowa

Aktiv lesen! : Methodentraining für die Arbeit mit Sachtexten / erarb. von Ida Hackenbroch-Krafft und Evelore Parey ; hrsg. von Johannes Diekhans. - Paderborn : Schöningh, cop. 2004.

Argumentieren ohne Probleme : pro & contra Themen / Ewa Maria Rostek. - Poznań : "Wagros", cop. 2007.

Deutsch : ćwiczenia tematyczne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko... / Małgorzata Rogalska. - Poznań : "Wagros", cop. 2004. 

Deutsch : sprechen ohne Probleme / Anna Wagner. - Poznań : "Wagros", cop. 2003.   

Deutsch im interkulturellen Dialog B2 / Ružena Kozmová [et al.]. - Plovdiv : Lettera Verlag, 2009.

Dreimal Deutsch : in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz / von Uta Matecki ; unter Mitarb. von Stefan Adler. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, cop. 2000.

Eurolingua Deutsch : Einstufungstest mit Lösungsschlüssel / [von Christina Kuhn]. - Berlin : "Cornelsen", cop. 1999. 

Hörverstehen : 18 Vorträge mit Übungen und methodischen Hinweisen / Claudia Wiemer, Dietrich Eggers, Gabriele Neuf. - 2. Aufl. - Ismaning : Max Hueber Verlag, 2001.

Idial für Polen : Deutsch für polnischsprachige Studenten B2 / Tadeusz Zuchewicz, Zbigniew Adaszyński, unter Mitarb. von Joanna Zuchewicz. - Zielona Góra : SandMedia, 2009.

Mit Spielen Deutsch lernen : Spiele und spielerische Übungsformen für den Unterricht mit ausländischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen / Anne Spier ; mit Zeichnungen von Wiebke Wagenführ und einem Vorwort von Richard Göbel. - [11. Aufl.]. - Berlin : Cornelsen Scriptor, 2002.

 

 

Literatura uzupełniająca

Backhaus, Anke / Sander, Ilse / Skrodzko, Johanna (2012): Mittelpunkt. Intensiver schriftlicher und mundlicher Ausdruck. B2/C1. Textsorten fur Studium und Beruf. Klett Verlag.

Bayerlein, Oliver / Buchner, Patricia (2015): Campus Deutsch. Lesen. Hueber Verlag.

Buchner, Patricia (2015): Campus Deutsch. Schreiben. Hueber Verlag.

 

Uwagi

Aktualne tematy i teksty prasowe / internetowe, dotyczące bieżących wydarzeń z różnych dziedzin życia społecznego. 


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 11-06-2019 21:10)