SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka języka angielskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka języka angielskiego
Kod przedmiotu 05.1-WH-FilolD-DJA-W-15_pNadGenJJ45N
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Zawodniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 30 2 Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie z wytycznymi dla dydaktyki językowej w krajach Unii Europejskiej.

Przygotowanie do przeprowadzania ewaluacji pracy ucznia zgodnie z wytycznymi europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Przybliżenie zjawiska posługiwania się językiem angielskim jako lingua franca.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Europejski program uczenia się przez całe życie i jego komponenty (programy Comenius, Erasmus, Grundtvig).

Akulturacja.

Interkulturowa kompetencja komunikacyjna.

Heutagogia.

Metody kształcenia

 Wykład syntetyczny i problemowy, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 Niniejszy kurs kończy się egzaminem, za który student otrzymuje ocenę. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie z ćwiczeń uzyskane za indywidualną i grupową      działalność studenta, obejmującą prezentacje ustne i prace projektowe (80%), jak również uczestnictwo w dyskusjach (20%).

Literatura podstawowa

1.         Bailey, K., Curtis, A., Nunan, D. 2001. Pursuing professional development. Boston: Heinle & Heinle.

2.        Jenkins, J. 2007.  English as a lingua franca: Attitudes and identity. Oxford: OUP.

3.        Dakowska, M. 1995. Models of language use and language learning in the theory of language didactics. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

4.        Martin-Jones, M., Jones, K. (eds) 2000. Multilingual literacies. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

5.        McDonough, J., McDonough, S. 1997. Research methods for English language teachers. London: Arnold.

6.        Richards, J. C., Lockard, C. 1994. Reflective teaching. New York: CUP.

7.        Każdoroazowo ustalana przez prowadzącego

Literatura uzupełniająca

1.        Cameron, D. 2001. Working with spoken discourse. London: Sage.

2.        Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. 2007. Research methods in education. Abingdon, Oxon: Routledge.

3.        Mackiewicz, M. (ed.) 2010. Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa.

4.        Schön, D. 1983. The reflective practitioner: How professionals think in action. New York: Basic Books.

5.        Każdoroazowo ustalana przez prowadzącego

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 25-06-2019 17:51)