SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka ogólna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka ogólna
Kod przedmiotu 05.9-WH-WHSNP-DO-W-S14_pNadGen6XYRX
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach nauczycielska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Małgorzata Szymczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie i zrozumienie elementów procesu nauczania – uczenia się wraz z czynnikami, które go wywołują, warunkami, w jakich przebiega oraz rezultatami do jakich prowadzi,  czynności nauczyciela i uczniów składających się na proces nauczania – uczenia się,  zrozumienie osobowych i rzeczowych uwarunkowań procesów kształcenia.

 

Wymagania wstępne

zaliczenie przedmiotów specjalizacyjnych w semestrach II i III

Zakres tematyczny

 1. przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki; relacja dydaktyki ogólnej do dydaktyk szczegółowych; główne systemy dydaktyczne, zasady dydaktyki;
 2. współczesne koncepcje nauczania i cele kształcenia – źródła, sposoby ich formułowania oraz ich rodzaje;
 3. metody nauczania, treści nauczania i organizacja procesu kształcenia oraz pracy uczniów; środki dydaktyczne;
 4. lekcja jako jednostka dydaktyczna, budowa i modele lekcji, sztuka prowadzenia lekcji, style i techniki pracy z uczniami;
 5. klasa szkolna jako środowisko edukacyjne; style kierowania klasą; interakcje w klasie; problem ładu i dyscypliny; procesy społeczne w klasie, integracja klasy szkolnej, tworzenie środowiska sprzyjającego postępom w nauce oraz sposób nauczania w klasie zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego;
 6. projektowanie działań edukacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb i możliwości uczniów, sposoby wyrównywania szans edukacyjnych, odkrywanie oraz rozwijanie predyspozycji i uzdolnień, przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
 7. sposoby i znaczenie oceniania osiągnięć szkolnych uczniów: ocenianie kształtujące, wewnątrzszkolny system oceniania,
 8. rodzaje i sposoby przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych;
 9. ewaluacja pracy nauczyciela i jakości pracy szkoły, autonomia dydaktyczna nauczyciela;
 10. edukacyjna wartość dodana;

Metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, prezentacja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest napisanie na ocenę pozytywną pracy pisemnej obejmującego tematykę wykładów.

Ocena końcowa: 20 – 19 pkt – bdb; 18 - 17 pkt – db +; 16 -15 pkt – db; 14 – 13 – dst +; 12 – 11 – dst; 10 – 0 - ndst

Literatura podstawowa

 1. F. Bereźnicki, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Impuls, Warszawa 2001,
 2. Cz. Kupisiewicz , Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza Graf Punkt, Warszawa 2000,
 3. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa 1987.
 4. J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1996.

Literatura uzupełniająca

 1. R. Arends, Uczymy się nauczać, Warszawa 1995.
 2. J. Brophy, Motywowanie uczniów do nauki, tłum. K. Kruszewski, PWN, Warszawa 2002.
 3. R. Gagne, L.J. Briggs, W.W. Wager, Zasady projektowania dydaktycznego, tłumaczył. K. Kruszewski, Warszawa 1992.
 4. B. Niemierko,  Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1997.
 5. Sztuka nauczania, cz. I, , pod. red. K. Kruszewskiego, Warszawa 1994.
 6. K. Denek, O nowy kształt edukacji, Toruń 1998,
 7. T. Lewowicki, Przemiany edukacji, Warszawa 1998.
 8. S. Palka, Pedagogika w stanie tworzenia,  Kraków 1999.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji nauczycielskiej.


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 27-04-2021 12:54)