SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza tekstu literackiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza tekstu literackiego
Kod przedmiotu 09.2-WH-FGP-ATL
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Gerda Nogal
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • Zapoznanie słuchaczy z wybranymi, istotnymi z punktu widzenia dyskursu literaturoznawczego i kulturoznawczego, tekstami prozy niemieckojęzycznej (przede wszystkim krótkimi formami literackimi i fragmentami powieści).
 • Dostarczenie narzędzi pojęciowo-analitycznych do rozumienia, omawiania i interpretacji tekstów prozatorskich.
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia i interpretacji epickich tekstów literackich, tj. odczytywania intencji autora oraz określania problematyki danego tekstu;
 • Uwrażliwienie słuchaczy na znaczenie i potencjał tekstów literackich w kontekście uczenia się języka obcego oraz kulturoznawczym.

Wymagania wstępne

 • Znajomość języka na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się (B1-B2);
 • Podstawowa wiedza z zakresu kultury i historii krajów niemieckojęzycznych.

Zakres tematyczny

 • Cechy epickich utworów literackich i funkcjonalnego stylu literatury;
 • Funkcje literatury;
 • Wybrane zagadnienia i pojęcia z zakresu metodologii literaturoznawczej;
 • Elementy wiedzy z zakresu stylistyki, genologii i kompozycji tekstu;
 • Założenia i cechy wybranych gatunków literackich, takich jak powieść, opowiadanie, 'krótkie opowiadanie' (Kurzgeschichte), satyra, przypowieść, słuchowisko, skecz, historia detektywistyczna etc.

Metody kształcenia

Zajęcia dydaktyczne o charakterze mieszanym: lektura tekstów literackich, elementy wykładu konwersatoryjnego oraz ćwiczenia warsztatowe z analizy i interpretacji dzieła literackiego wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów.

Metody podające, dyskusja dydaktyczna; prezentacja multimedialna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie obecności, przygotowania i aktywności na zajęciach. Ocenie podlegają również pisemne prace i kolokwia sprawdzające.

Literatura podstawowa

Utwory literackie wybrane przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

 

 1. Adamczak-Krysztofowicz, S.: Texte als Grundlage der Kommunikation zwischen Kulturen. Eine Studie zur Kultur- und Landeskundevermittlung im DaF-Studium in Polen. Hamburg 2003.
 2. Ehlers, S.: Lesen als Verstehen: zum Verstehen fremdsprachlicher literaricher Texte und ihrer Didaktik. Berlin 1992.
 3. Fischer, R.: Lernaktivitäten mit Texten. In: "Deutsch als Fremdsprache", Anregungen für einen kommunikativen Unterricht. Wien 1992, S. 37-46.
 4. Helmling, B., Wackwitz, G.: Literatur im Deutschunterricht am Beispiel von narrativen Texten. München 1998.
 5. Kic-Drgas, J.: Literatur und Interkulturalität im Fremdsprachenunterricht am Anfang des 21. Jahrhunderts. Hamburg 2015.
 6. Klüger, R.: Von hoher und niedriger Literatur. Bonn 1996.
 7. Lange, G.:  Erwachsen werden. Jugendliterarische Adoleszenzromane im Deutschunterricht. Baltmannsweiler 2004.
 8. Luserke-Jaqui,M.: Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft. Göttingen 2007.
 9. Petersen, J. H./Wagner-Engelhaaf, M.: Einführung in die neuere deutsche  Literaturwissenschaft. Ein Arbeitsbuch. Berlin 2006.
 10. Pleticha, H. (Hg.): dtv junior Literatur-Lexikon. Sprache, Lebensbilder, literarisch Begriffe und Epochen. Berlin 1986.
 11. Turkowska, Ewa: Literarische Texte im Deutschunterricht: Theorie und Praxis. Radom 2006.
 12. Westhoff, G. J.: Didaktik des Leseverstehens: Strategien des voraussagenden Lesens mit Übungsprogramm. Ismaning 1987.
 13. Rösch, H.: Entschlüsselungsversuche: Kinder- und Jugendliteratur und ihre Didaktik im globalen Diskurs. Hohengehren 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 26-04-2021 09:28)