SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: (A) Zamachy stanu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: (A) Zamachy stanu
Kod przedmiotu 14.1--Poli2P-PDW ZS-S20
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Ratke-Majewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest: (1) analiza wybranych przypadków zamachów stanu, wsparta o teoretyczną podbudowę odkrywającą ich istotę; (2) przedstawienie danego wydarzenia w szerszym kontekście – przyczyn i skutków, reakcji międzynarodowych, stabilizacji systemu ustanowionego przez zamach i późniejszej jego zmiany, różnorodnych ocen przewrotu, a także rozliczenia win i upamiętniania – służące pobudzeniu dyskusji; (3) rozpatrzenie konkretnych zamachów stanu przez pryzmat wydarzeń i procesów zachodzących na świecie, przyczyniające się do zrozumienia złożoności świata społeczno-politycznego.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Zamach stanu w ujęciu definicyjnym, charakterystyka zamachu stanu; przewrót majowy (1926); rewolucja meksykańska i zamachy stanu w Meksyku (1910-1920); zamach na Hitlera (20 lipca 1944), wojskowy zamach stanu na Kubie i dyktatura Fulgencio Batisty (1952), rewolucja kubańska (1956-1959), przejęcie władzy na Kubie przez Fidela Castro (1959) i rewolucja boliwijska Che Guevary, zamach stanu w Iranie (1953) oraz irańska rewolucja islamska (1978-1979), zamach stanu w Chile (1973) i junta Augusto Pinocheta, rewolucja goździków w Portugalii (1974), nieudana próba zamachu stanu i masakry na tle etnicznym w Burundi (1993), arabska wiosna (2010–2012), Euromajdan (2013-2014), zamach stanu w Mjanmie (2021).

Metody kształcenia

Przedstawienie efektów analizy konkretnych przypadków w formie referatów wygłaszanych podczas zajęć; praca z materiałem audiowizualnym; praca z tekstem; praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

W celu uzyskania zaliczenia zajęć należy:

1) przygotować referat, przedstawić prowadzącemu rozszerzony konspekt wypowiedzi (z bibliografią!) oraz poprowadzić dyskusję w ramach referatu;

2) uczestniczyć aktywnie w zajęciach (praca w grupach, praca z tekstem, uczestnictwo w dyskusjach).

Literatura podstawowa

Bankowicz Marek, Zamach stanu. Studium teoretyczne, Kraków 2009.

Durschmied Erik, Najsłynniejsze rewolucje i zamachy stanu, Warszawa 2017.

Luttwak Edward N., Zamach stanu. Podręcznik, Warszawa 2017.

Malaparte Curzio, Zamach stanu, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2004.

Literatura uzupełniająca

Zgodna z tematem referatu.

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr Anna Ratke-Majewska (ostatnia modyfikacja: 05-05-2021 10:11)