SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekspresja muzyczna z metodyką w terapii i treningach - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekspresja muzyczna z metodyką w terapii i treningach
Kod przedmiotu 05.0-WP-TPiPZ-EMMTT
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z metodami, formami pracy muzycznej w terapii z dziećmi mającymi trudności w nauce i treningach z dziećmi zdolnymi i twórczymi. Kształcenie umiejętności wdrażania wiedzy do praktyki edukacyjnej.

Wymagania wstępne

Wiedza psychologiczno-pedagogiczna. Znajomość podstawowych środków wyrazu muzycznego.

 

Zakres tematyczny

 • Walory edukacji artystycznej dzieci
 • Wybrane koncepcje arteterapeutyczne, twórczości muzycznej
 • Metody i formy oddziaływań muzyką
 • Metodyczne aspekty ekspresji wokalnej, instrumentalnej, wokalno-instrumentalnej, percepcyjnej, ruchowej (tanecznej), muzyczno-plastycznej, muzyczno-literackiej.
 • Warsztaty artystyczne – różne propozycje
 • Praktyczne wskazówki wykorzystania  aktywnych form muzycznych do treningów twórczych i terapii
 • Przygotowanie improwizacji muzycznych wykorzystywanych w treningach twórczych i terapii.

Metody kształcenia

Metody: aktywne, asymilacji wiedzy, waloryzacyjne, praktyczne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia zaliczenie z oceną na podstawie: aktywnej obecności (25%składowej zaliczenia) i dyskusji studentów (25%składowej zaliczenia) oraz wykonania jednego z trzech poniżej podanych zadań (50% składowej zaliczenia). Słuchacz wykona jedną z trzech prac (do wyboru przez słuchacza):

 • Przygotowuje projekt scenariusza przydatnego w treningach, zabawach twórczych i terapii muzycznej.
 • Przygotowuje scenariusz muzycznych zajęć twórczych (uwzględniających m.in. partytury muzyczne, etiudy ekspresyjne, opowiadania muzyczne itp.)
 • Przygotowuje scenariusz zajęć profilaktyczno-terapeutycznych

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń

Literatura podstawowa

 1. Kataryńczuk - Mania L.Edukacja muzyczna dzieci z perspektywy pedagogicznej i profilaktyczno-terapeutycznej, Krakow 2022
 2. Kataryńczuk- Mania L., Karcz J., red., Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka, Zielona Góra 2006
 3. Krasoń K., Mazepa B., red., Oblicza sztuki dziecka – w poszukiwaniu istoty ekspresji, Mysłowice 2007
 4. Ławrowska R., Rytm, muzyka, taniec w edukacji, Kraków 2005
 5. Oldfield A., Flower C, Music therapy with children and their families , London 2008

Literatura uzupełniająca

 1. Józefowski E., Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych, Łódź 2009
 2. Kisiel M., red., Edukacyjne inspiracje dziecięcego przeżywania, doświadczania i poznawania muzyki, Dąbrowa Górnicza 2008
 3. Zambrzycka B., Potężna moc relaksacji, Białystok 2004

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 21:43)