SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogika zdrowia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogika zdrowia
Kod przedmiotu 05.9-WP-P-PZDRO- 21
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozbudzenie refleksji nad złożonością problematyki zdrowotnej na płaszczyźnie teoretycznej, świadomość wielości możliwości kształtowania teoretycznych podstaw koncepcji zdrowotnych.

Zapoznanie z najistotniejszymi informacjami na temat zdrowia w ujęciu społeczno - humanistycznym.

Zapoznanie z dylematami współczesnej teorii zdrowotnych. 

Uwrażliwienie na probabilistyczne podstawy zdrowia. 

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze pro i antyzdrowotnych.

Wprowadzenie w proces kształtowania postaw sprzyjających zdrowiu.

 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Pojęcia kluczowe w pedagogice zdrowia, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Zdrowie, czynniki je warunkujące, polityka zdrowotna.

Styl życia i zachowania zdrowotne; wiedza i postawy wobec zdrowia.

Edukacja zdrowotna w szkole i przedszkolu.

Promocja zdrowia psychicznego.

Kształtowanie umiejętności życiowych (psychospołecznych).

Metody kształcenia

Wykład podający.

Pogadanka, metody aktywizujące, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz ocena z pracy pisemnej.

Warunkiem zaliczenia wykładów jest aktywny udział w zajęciach oraz ocena z pracy pisemnej.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ćwiczeń i wykładów.

Literatura podstawowa

M. Kowalski; A. Gaweł, Zdrowie – Wartość – Edukacja, Kraków 2006.

M. Kowalski; M. Drożdż, Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych. Edukacja przez codzienność telewizyjną, Kraków 2008.

M. Głowacka, Promocja zdrowia. Konteksty społeczno – kulturowe, Poznań 2000.

K. Borzucka-Sitkiewicz, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, przewodnik dla edukatorów zdrowia, Kraków 2006.

B. Woynarowska, A. Kowalewska, Z. Izdebski, K. Komosińska, Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, Warszawa 2012.

A. Dworak, Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym, Wychowanie Na Co Dzień 2009, nr 6.

Kaliszewska, M. Kowalski, Myśleć o zdrowiu. Między wolnością a zniewoleniem, Kielce – Zielona Góra 2011.

M.Z. Jędrzejko, M. Kowalski, B. P. Rosik (red.), Uzależnienia behawioralne. Konteksty medyczno-socjologiczno-pedagogiczne, Radom 2014.

Lipman F., Claro D., The New Health Rules: Easy Changes to Transform Your Life: Simple Changes to Achieve Whole-Body Wellness, New York 2014.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 19:49)