SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogika sportu dzieci szczególnych potrzeb - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogika sportu dzieci szczególnych potrzeb
Kod przedmiotu 01.0-WP-P-PSDSZP- 21
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozbudzenie refleksji nad złożonością problematyki wychowania fizycznego i sportu na płaszczyźnie teoretycznej, świadomość wielości możliwości kształtowania teoretycznych podstaw koncepcji sportu.

Zapoznanie z najistotniejszymi informacjami na temat sportu, aktywności sportowej w ujęciu społeczno - humanistycznym.

Zapoznanie z dylematami współczesnych teorii sportowych w kontekście pracy z dzieckiem-uczniem szczególnych potrzeb edukacyjnych.

Uwrażliwienie na probabilistyczne podstawy sportu.

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze pro- i anty-sportowym dzieci szczególnych potrzeb.

Wprowadzenie w proces kształtowania postaw sprzyjających aktywnościom sportowym dzieci szczególnych potrzeb.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Pedagogiczny wymiar wychowania fizycznego i sportu na przestrzeni dziejów.

Psychologiczny wymiar wychowania poprzez sport.

Społeczno-kulturowe paradygmaty współczesnego sportu.

Wychowawczy wymiar sportu w świetle jego społeczno-kulturowych realiów.

Etyczne, resocjalizacyjne i inkluzyjne wartości aktywności sportowej.

Sport jako źródło tworzenia nowych wartości w aktywności dzieci szczególnych potrzeb.

Dynamika pracy (w zakresie aktywności sportowej) z dziećmi szczególnych potrzeb.

Sposoby organizacji pracy (w zakresie aktywności sportowej) z dziećmi szczególnych potrzeb.

Metody kształcenia

Wykład podający.

Pogadanka, metody aktywizujące, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz ocena z pracy pisemnej.

Warunkiem zaliczenia wykładów jest aktywny udział w zajęciach oraz ocena z pracy pisemnej.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ćwiczeń i wykładów.

Literatura podstawowa

P. Mazur (red.), Wychowanie poprzez sport. Wielość spojrzeń i doświadczeń, Chełm 2014.

M. Kowalski; A. Gaweł, Zdrowie – Wartość – Edukacja, Kraków 2006.

M. Kowalski; M. Drożdż, Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych. Edukacja przez codzienność telewizyjną, Kraków 2008.

M. Głowacka, Promocja zdrowia. Konteksty społeczno – kulturowe, Poznań 2000.

K. Borzucka-Sitkiewicz, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, przewodnik dla edukatorów zdrowia, Kraków 2006.

D. F. Perkins, G. N. Gil, Characteristics of sports-based youth development programs,. New Directions for Youth Development, No 115. Fall 2007.

Sport for Children and Youth: Fostering Development and Strengthening Education. pp. 1–117.

"Sports for Hope". Olympic Youth Development Centre: 1–10. 2011.

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 19:55)