SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Diagnoza dysleksji rozwojowej i jej ryzyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Diagnoza dysleksji rozwojowej i jej ryzyka
Kod przedmiotu 05.1-WP-P-DDRiJR- 21
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z symptomami specyficznych trudności w uczeniu się oraz szczegółową procedurą diagnostyczną  dysleksji rozwojowej i ryzyka dysleksji. Przygotowanie studentów do samodzielnej diagnozy w zakresie wymienionych zaburzeń.

Wymagania wstępne

 Podstawy wiedzy z zakresu terapii pedagogicznej, psychologii rozwojowej i klinicznej. 

Zakres tematyczny

Wykłady

Symptomy ryzyka dysleksji w ontogenezie człowieka – w wieku niemowlęcym (0-1 r.ż), poniemowlęcym (2-3 r.ż), przedszkolnym (3-5 r.ż), w wieku 6-7 lat, u uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Symptomy dysleksji rozwojowej u uczniów klas  starszych i u  osób dorosłych. 

Etiologia ryzyka dysleksji i dysleksji rozwojowej - opis i analiza wybranych teorii wyjaśniających przyczyny problemu.

Ćwiczenia

Procedura diagnostyczna i wybrane narzędzia do diagnozy ryzyka dysleksji  u dzieci przedszkolnych i  w edukacji wczesnoszkolnej.

Procedura diagnostyczna i wybrane narzędzia do diagnozy  dysleksji rozwojowej u uczniów klas starszych i u osób dorosłych.

Krytyczna ocena omawianych narzędzi diagnostycznych i projektowanie autorskich.

Metody kształcenia

Wykład – wykład tradycyjny, problemowy i konwersatoryjny.

Ćwiczenia – praca z  materiałami źródłowymi, klasyczna metoda problemowa, metoda przypadku, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – na ocenę składają się wyniki uzyskane z projektu narzędzia diagnostycznego oraz dyskusji poświeconej krytycznej ocenie poznanych narzędzi diagnostycznych.

Wykład – na ocenę składa się aktywny udział w dyskusji oraz wyniki z pracy pisemnej.

 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

 

  1. Bogdanowicz M., O dysleksji rozwojowej, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu, Lublin 1994.
  2. Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Gdańsk 2002.
  3. Brejnak W., Zabłocki K.J., Dysleksja w teorii i praktyce, Warszawa 1998.
  4. Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, Warszawa 1998.
  5. Gąsowska K.: Pietrzak-Stępkowska Z., Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, Warszawa 1984.
  6. Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 1998.

Pozycje każdorazowo ustalane i podawane przez prowadzącego ćwiczenia.

Literatura uzupełniająca

  1. Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem od 5 do 10 lat, Warszawa 1985.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-07-2022 08:50)