SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Trening percepcji słuchowej, wzrokowej, mowy, prawidłowej pisowni - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Trening percepcji słuchowej, wzrokowej, mowy, prawidłowej pisowni
Kod przedmiotu 05.1-WP-P-TPS- 21
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 1. Zapoznanie studentów z ćwiczeniami usprawniającymi percepcję wzrokową, słuchową, mowę oraz prawidłową pisownię.
 2.  Przygotowanie słuchaczy do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przy wykorzystaniu ćwiczeń usprawniających funkcje wzrokowe, słuchowe, kinestetyczno-ruchowe i ich koordynację.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowej terminologii związanej z terapią pedagogiczną oraz procedurą diagnostyczno-terapeutyczną.

Zakres tematyczny

 

Ćwiczenia

 1. Symptomy oraz przyczyny zaburzeń wzrokowych, słuchowych, lateralizacji, orientacji w przestrzeni, koordynacji wzrokowo-ruchowej, mowy oraz trudności w pisaniu.
 2. Ćwiczenia percepcji i pamięci wzrokowej we wszystkich zakresach w oparciu materiał konkretny (obrazkowy) i abstrakcyjny (geometryczny i literowy).
 3. Ćwiczenia percepcji i pamięci słuchowej w oparciu o materiał niewerbalny i werbalny.
 4. Ćwiczenia w zakresie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.
 5. Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny.
 6. Ćwiczenia wzbogacające słownictwo dziecka.
 7. Ćwiczenia grafomotoryczne.
 8. Ćwiczenia w redagowaniu tekstów.
 9. Ćwiczenia ortograficzne.

 

 

Metody kształcenia

 

Praca z książką i materiałami źródłowymi, klasyczna metoda problemowa, metoda przypadku, dyskusja, ćwiczebna, prezentacja multimedialna, metoda symulacyjna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę z  ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte podczas przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń usprawniających zaburzone funkcje u dziecka oraz  dyskusji.

 

Literatura podstawowa

 

 1. Bogdanowicz M., Rożyńska M., Lewa ręka rysuje i pisze, Gdańsk 2001.
 2. Bogdanowicz M, Integracja percepcyjno-motoryczna, Warszawa 1997.
 3. Bogdanowicz M., O dysleksji rozwojowej, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu, Lublin 1994.
 4. Brejnak W., Zabłocki K.J., Dysleksja w teorii i praktyce, Warszawa 1998.
 5. Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, Warszawa 1998.
 6. Gąsowska K.: Pietrzak-Stępkowska Z., Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, Warszawa 1984.
 7. Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 1998.
 8. Mickiewicz J., Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania, Toru 1997.
 9. Rentflejsz-Kuczyk A., Jak pomóc dzieciom dyslektycznym, Warszawa 1999.
 10. Szurmiak M., Podstawy reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, Warszawa 1987.
 11. Waszkiewicz E., Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci przedszkolnych, Warszawa 2002.
 12. Zakrzewska B., Trudności w czytaniu i pisaniu, Warszawa 1996.
 13. Dunson W., School Success for Kids with Dyslexia & Other Reading Difficulties 2012.

Pozycje każdorazowo ustalane i podawane przez prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca

 

 1. Waszkiewicz E., Stymulacja psychomotorycznego rozwoju dzieci 6-8-letnich, Warszawa 1991.

Pozycje każdorazowo ustalane i podawane przez prowadzącego ćwiczenia.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2022 15:13)