SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zastosowanie komputera w terapii i treningach - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zastosowanie komputera w terapii i treningach
Kod przedmiotu 05.1-WP-P-ZKWTiT- 21
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Nowicka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyjaśnienie i poznanie możliwości technologii informacyjnych w realizacji podstawowych założeń procesu terapeutycznego. Szczegółowe poznanie zawartość zasobów Internetowych pomocnych w działaniach terapeutycznych. Przygotowanie do samodzielnego projektowania zajęć terapii multimedialnej.

Wymagania wstępne

Podstawowe przygotowanie z w zakresie technologii informacyjnych, sprawne korzystanie z komputera, sieci Internet, pakietu MS Office.

Zakres tematyczny

Multimedialne rozwiązania w terapii i treningach. Obszary terapii komputerowej. Technologie informacyjne w realizacji zasad zajęć terapeutycznych. Udział technologii informacyjnych w organizowaniu sprzyjających warunków w działaniach terapeutycznych. Przegląd edukacyjno-terapeutycznych stron internetowych oraz 
analiza wybranych stron pomocnych w terapii i treningach. 

Metody kształcenia

Klasyczna metoda problemowa, burza mózgów, giełda pomysłów, wykład, dyskusja, ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

średnia ocen z aktywności na zajęciach, pracy kontrolnej.

Literatura podstawowa

Nowicka E., Media – dysleksja – terapia pedagogiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2010
Komputer w pedagogice specjalnej, red. B. Siemieniecki, Toruń, 2005

Literatura uzupełniająca

Komputer w kształceniu specjalnym, red. J. Łaszczyk, Warszawa, 1998.
Schulte-Korne G., Legasthenie und Dyskalkulie: Neue Methoden zu Diagnostik und Förderung, Winkler, Bochum, 2014.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Nowicka (ostatnia modyfikacja: 25-04-2022 12:00)