SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Emisja głosu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Emisja głosu
Kod przedmiotu 05.1-WP-EEiTP-EG
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Jednostka obsługująca przedmiot Wydział Nauk Społecznych
Informacje o przedmiocie
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami emisji i higieny głosu. Poznanie podstawowych ćwiczeń sprawności głosowej i autoprezentacji.

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej, pedagogiki.

Zakres tematyczny

 • Cele i zadania przedmiotu emisja głosu
 • Głos – podstawowym narzędziem pracy nauczyciela (środek przekazu dydaktycznego, budowanie autorytetu nauczyciela)
 • Głos jako podstawowe narzędzie autoprezentacji, ekspresji, komunikacji
 • Ciało jako zbiór rezonatorów ( rezonatory :głowowy, piersiowy, brzuszny; sposoby kierowania dźwięku, praca nad barwą głosu)
 • Konteksty kształcenia emisyjnego (ćwiczenia usprawniające aparat głosotwórczy)
 • Sztuka mówienia sztuka śpiewania ( ekspresja wypowiedzi, mowa ciała, ćwiczenia intonacji)
 • Praca z tekstem – praktyczne wykorzystanie ćwiczeń artykulacyjnych
 • Higiena głosu ( najczęstsze dolegliwości i schorzenia głosowe, uwarunkowania)
 • Ćwiczenia relaksacyjne pomocne w prawidłowej emisji głosu
 • Profilaktyka i rehabilitacja głosu

Metody kształcenia

Metody ekspresyjne, asymilacji wiedzy

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie aktywnej obecności i dyskusji studentów, pracy pisemnej i autoprezentacji

Literatura podstawowa

 • Broszkiewicz B., Teatr szkolny. Głoski, sylaby, wyrazy, Wrocław 2003
 • Broszkiewicz B., Teatr szkolny. Akcent, intonacja, intencje, Wrocław 2004
 • Kataryńczuk -Mania L., Kowalkowska I., red., Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy, Zielona Góra 2006
 • Oczkoś M., Abecadło mówienia, Wstęp do nauki poprawnej wymowy, warszawa 2000
 • Oczkoś M., Sztuka poprawnej wymowy, warszawa 2007
 • Przybysz-Piwko M., red., Emisja głosu nauczyciela, Warszawa 2006
 • Łasiński G., Sztuka prezentacji, Poznań 2000
 • Gawronska M., Podstawy wymowy i impostacji głosu, Wrocław 2001
 • Grombel B.E. i In., zasady komunikacji werbalnej, Poznań 2001

Literatura uzupełniająca

 • Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 1997
 • Toczyska B., Sarabanda w chaszczach, Gdańsk 1999
 • Laskowska H., Podstawy emisji głosu, Bydgoszcz 2000
 • Uchyła-Zroski J., Głos mówiony i śpiewany. Z zagadnień pedagogiki muzycznej, Piotrków Trybunalski 1998

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 21-11-2016 09:25)